Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flest kvinner rehabiliteres i institusjon

  Antall personer som rehabiliteres i institusjon innenfor den kommunale omsorgstjenesten, har økt med 33 prosent fra 2009 til 2017. 6 av 10 brukere er kvinner.

  Artikkel
 • Over halvparten av oss blir over 80 år, og stadig sprekere

  Økt levealder kan gi flere år med god helse. I dag vurderer seks av ti 80-åringer sin egen helse som god eller svært god.

  Artikkel
 • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2016

  Notater 2018/22

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen om tobakk og rusmidler årlig siden 2012.

  Publikasjon
 • Dyrere tannlegepasienter

  De siste årene har behandlingsutgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten økt. Det er det blitt flere årsverk tannleger og tannpleiere, men det behandles i gjennomsnitt færre pasienter. Hva skyldes denne utviklingen?

  Artikkel
 • Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse

  25 prosent av studentene i Norge svarer at de har en funksjonsnedsettelse, mens dette bare gjelder 10 prosent av studentene i Frankrike. 

  Artikkel
 • Fastlegene får stadig kortere pasientlister

  Siden 2004 er fastlegenes pasientlister i gjennomsnitt kuttet med 8 prosent. Unntaket er Oslo, der listene er blitt lengre.

  Artikkel
 • Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

  15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers.

  Artikkel
 • Fleire årsverk i omsorgstenesta

  Talet på årsverk i omsorgstenesta som blir ytt i kommunane aukar, og i 2017 var det om lag 270 årsverk per 10 000 innbyggjarar i landet.

  Artikkel
 • 4 av 10 nordmenn innom sykehus

  I 2017 var om lag 2 millioner nordmenn innom sykehus. Eldre menn har størst sannsynlighet for å havne på sykehus, og en viktig grunn til sykehusopphold er diagnostisering og behandling av kreft.

  Artikkel
 • 10 prosent slutter i spesialisthelsetjenesten

  I 2017 arbeidet vel 139 000 personer i spesialisthelsetjenesten, en tredjedel av disse som sykepleiere. Fra år til år holder antallet seg ganske stabilt, men det er store utskiftinger i enkelte yrkesgrupper.

  Artikkel
 • Fleire brukarar, færre institusjonstenester

  Førebelse tal frå IPLOS-registeret for 2017 viser at det samla talet på brukarar av omsorgstenester framleis aukar ute i kommunane. Den kommunale omsorgstenesta leverer elles færre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

  Artikkel
 • Uendret sykefravær

  Sykefraværet i 4. kvartal 2017 var på 6,5 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er omtrent på samme nivå som de siste fire årene, men utgjør en nedgang på 9,1 prosent siden IA-avtalen ble inngått i 2001.

  Artikkel
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  "Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

  Publikasjon
 • Flere snusere enn røykere

  For første gang er det flere som snuser daglig enn det er dagligrøykere i Norge. Yngre menn snuser mest, mens eldre menn røyker mest.

  Artikkel
 • En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private

  Offentlige helseforetak kjøpte helsetjenester fra private institusjoner for 14,5 milliarder kroner i 2016. Innslaget av private institusjoner er størst innenfor rusbehandling.

  Artikkel