Notater 2018/35

Årsrapport 2017. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2017.

Det inkluderer avtalen til utvalet, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), oversikt over arbeidsgruppene som rapporterer til utvalet (kapittel 3) og sakene i utvalet i 2017 (kapittel 4).

Avtalen til utvalet, mandat og representasjon blei drøfta og endra i 2013, og har i all hovudsak vore uendra i 2017. Avtalen er vedlagt notatet (jf. Vedlegg A).

Utvalet sin aktivitet i 2017 bestod av fire møte haldne i mars, mai, september og november. Til møta blei det utarbeidd referat som alle er godkjente (jf. Vedlegg B-E).

Arbeidsgruppene som rapporterer og soknar til utvalet er uendra frå 2016 og har vore uendra i ei årrekkje. Dei aktuelle arbeidsgruppene har anten utspring i spesialisthelsetenesta eller i KOSTRA (Kommune-stat-rapporteringa). Bufdir ønskjer å bli medlem i utvalet (har status som observatør) og SSB kjem til å følgja opp dette i løpet av 2018.

Sakene i utvalet for 2017 omhandla fleire tema. Av dei som kan trekkjast fram er status for etablering av Kommunalt pasient- og brukarregister (KPR) v/Helsedirektoratet og prosjekt om registerbasert levekårsstatistikk for personar med nedsett funksjonsevne v/Bufdir. På alle møta var ulike forvaltningseiningar representert og fleire bidrog med å kasta lys over sakene.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2017. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

Ansvarlig

Trond Ekornrud

Serie og -nummer

Notater 2018/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9807-3

Antall sider

37

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt