44 døde i arbeidsulykker i fjor

Publisert:

Det ble registrert 44 dødsulykker i arbeidslivet i 2017. De fleste skjedde i det landbaserte arbeidslivet, men noen større ulykker de siste årene har ført til høyere dødstall innen sivil luftfart.

Fra 2016 til 2017 har det vært små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv. Tilsynsmyndighetene har i sum registrert 44 dødsulykker i 2017, viser nye tall fra statistikken Arbeidsulykker. Tilsvarende tall var 45 i 2016. Antallet dødsulykker i 2017 er det tredje laveste antall ulykker rapportert siden 2000.

Figur 1 viser hvordan antallet dødsulykker fordeler seg etter tilsynsmyndighet i henholdsvis 2016 og 2017.

Tilsynsmyndighetene i Norge

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til relevant tilsynsmyndighet, herunder Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet:

- Arbeidstilsynet: Arbeidsulykker på norsk eller utenlands landterritorium

- Luftfartstilsynet: Arbeidsulykker i sivil luftfart med norsk- eller utenlandsregistrert fartøy innenfor norsk område. I enkelte tilfeller er ulykker med norskregistrert luftfartøy på utenlands territorium meldepliktig.

- Petroleumstilsynet: Arbeidsulykker ved petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske forekomster av petroleum.

- Sjøfartsdirektoratet: Arbeidsulykker hvor norske fartøy er involvert (uavhengig hvor hendelsen inntreffer), samt utenlandskregistrerte fartøy ved hendelser i norsk territorialfarvann.

 

Figur 1. Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet. 2016-2017. Antall

2017 2016
Arbeidstilsynet 28 25
Luftfartstilsynet 8 15
Petroleumstilsynet 1 0
Sjøfartsdirektoratet 7 5

Figuren viser at det er på Arbeidstilsynets myndighetsområde i det landbaserte arbeidslivet de fleste dødsulykkene skjer. Det landbaserte arbeidslivet er den delen av det norske arbeidslivet som dekker flest næringer og har flest sysselsatte.

Her ble det registrert tre flere dødsulykker i 2017 sammenlignet med 2016, henholdsvis 28 og 25. Syv av ulykkene tilhører bygg- og anleggsbransjen, mens seks av dem sorterer under transport og lagring.

Sivil luftfart preget av alvorlige ulykker i 2016 og 2017

Siden 2000 har det vært en reduksjon i antallet fatale arbeidsulykker i norsk arbeidsliv. Unntaket er sivil luftfart som har vært preget av noen alvorlige ulykker med flere omkomne de siste to årene.

I landbasert arbeidsliv er antallet dødsulykker nærmest halvert i perioden 2000-2017, fra 57 til 28, mens antallet i sjøfart virker å ha stabilisert seg på under 10. For petroleumsvirksomhet er det få eller ingen arbeidsulykker med dødelige utfall fra et år til et annet, og dette var situasjonen også i sivil luftfart fram til 2016.

Figur 2 viser antall arbeidsulykker med dødelig utfall etter tilsynsmyndighet i perioden fra 2000 til 2017.

Figur 2. Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet. 2000-2017. Antall

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sjøfartsdirektoratet 26 21 24 18 29 12 9 15 5 18 11 9 8 6 16 7 5 7
Petroleumstilsynet 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Luftfartstilsynet 1 0 0 0 0 0 2 0 6 1 1 1 3 0 2 0 15 8
Arbeidstilsynet 57 37 39 50 38 48 31 37 51 42 46 53 36 48 43 32 25 28

Figuren viser at antall dødsulykker er nedadgående i perioden fra 2000 til 2017 selv om tendensen ikke er helt entydig fra et år til et annet. Figuren viser også at det er på Arbeidstilsynets myndighetsområde i det landbaserte arbeidslivet de fleste arbeidsulykkene med dødelig utfall skjer.

Luftfarten skiller seg imidlertid ut med en negativ tendens i 2016 og 2017. Statistikken for arbeidsulykker viser at det skjedde i alt 23 dødsulykker fordelt på de to årene, mens det til sammenligning ble rapportert totalt 17 arbeidsulykker i perioden fra 2000 til 2015.

Det må understrekes at det har vært to alvorlige ulykker som har satt spesielt preg på tallet på dødsulykker i norsk luftfart. I 2016 inntraff Turøy-ulykken, hvor et helikopter styrtet og 13 personer omkom. I 2017 styrtet det også et helikopter, denne gang utenfor Barentsburg der åtte personer forulykket.

Faktasider

Kontakt