Helsekonsum har økt med 215 milliarder kroner på 25 år

Publisert:

For hver innbygger går 50 000 kroner til helsetjenester og legemidler. Av dette betaler den enkelte 7 200 kroner av egen lomme. Av helsetjenestene vi betaler fra egen lomme er det de totale utgiftene til tannlegen som har steget mest de siste 25 årene.

Norge har et offentlig helsevesen hvor de fleste helsetjenester i stor grad produseres og finansieres av offentlig forvaltning. De nyeste tallene til SSB viser at det ble brukt 257 milliarder kroner på individuelle helsetjenester og helserelaterte varer, hovedsakelig legemidler, i 2015. Dette er nesten 3 ganger så mye som det kostet å arrangere vinterlekene i Peyongchang i Sør- Korea, og en økning på 215 milliarder kroner fra 1990. Ser vi derimot på husholdningenes egenandeler knyttet til helse og sammenligner med samlede forbruksutgifter har andelen ligget stabilt rundt 3 prosent gjennom hele 2000-tallet, mens den i 1990 var rundt 2,5 prosent, viser tall fra Nasjonalregnskapet. 

50 000 kroner per innbygger

Totalt var den norske befolknings konsum av helsetjenester, legemidler og andre helserelaterte varer i 2015 på 257 milliarder kroner. Per innbygger tilsvarte dette 50 000 kroner. Av dette betalte den enkelte 7 200 kroner, eller 14 prosent, fra egen lomme, mens det offentlige dekket resten. Til sammenligning var helsekonsumet i 1990 9 800 kroner per innbygger. Hvis vi regner dette om til 2015-priser, tilsvarer det et konsum i 1990 på 26 800 kroner per innbygger. Det betyr at de siste 25 årene har samlede helseutgifter per innbygger økt med 86 prosent. Dette er om lag samme volumvekst som i husholdningenes samlede forbruksutgifter, som økte med 84 prosent per innbygger.

3 prosent av husholdningenes konsum til helse

Husholdninger i både Norge og i andre land i Norden, såkalte velferdsstater, har egenandeler til helse som utgjør en relativt liten andel av husholdningenes samlede konsum. I over 10 år har andelen betalt helsekonsum i Norge, Danmark, Sverige og Island ligget rundt 3 prosent. I Finland har andelen ligget rundt 4 prosent. Dette viser at selv om konsumutgiftene til helse i Norge har økt betyr det ikke at husholdningene bruker en større andel av sitt totale forbruk på helse.

Husholdningenes egenbetaling utgjorde 14 prosent i 2015

Selv om Norge har et offentlig helsevesen som dekker store deler av utgiftene i forbindelse med helsetjenester og helserelaterte varer er det ikke alle utgifter staten dekker. I 2015 utgjorde husholdningenes egenbetaling 14 prosent av de totale konsumutgiftene. Figur 1 viser hvordan egenbetalingen fordeler seg på ulike helsetjenester, legemidler og andre og helserelaterte varer, sammenlignet med for 25 år siden. Som det fremgår i figur 1 er det utgifter til tannlegetjenester som relativt sett har økt mest for husholdningene.

Figur 1. Fordelingen av egenbetaling på ulike helsetjenester og helserelaterte varer

Sykehustjenester Helseartikler Andre helsetjenester Legetjenester Hjelpeutstyr (inkl briller) Legemidler Tannlegetjenester
1990 2 2 8 14 17 27 30
2015 1 1 7 16 15 23 37

Større andel eldre

Det er særlig to faktorer som kan forklare denne økningen i helsekonsumet. Både endringer i befolkningens størrelse og sammensetning har innvirkning på hvor mye som blir konsumert. I følge befolkningsstatistikken til SSB økte befolkningen med 22 prosent fra 1990 til 2015. Dette er en betydelig lavere vekst enn økningen i konsumutgiftene per innbygger i denne perioden. Når det gjelder befolkningssammensetningen så har andelen eldre blitt større enn den var for 25 år siden. Mens det i 1990 var rundt 9 prosent av befolkningen som var i aldersgruppene 50-59 år og 60-69 år, har disse andelene steget til henholdsvis 13 og 11 prosent.

Figur 2. Andel av befolkningen

1990 2015
100 år eller eldre 0 0
90-99 år 0 1
80-89 år 3 3
70-79 år 8 7
60-69 år 10 11
50-59 år 9 13
40-49 år 13 14
30-39 år 15 13
20-29 år 16 14
10-19 år 14 12
0-9 år 13 12

Selv om Norge har et offentlig helsevesen som dekker store deler av utgiftene i forbindelse med helsetjenester og helserelaterte varer er det ikke alle utgifter staten dekker.

Kontakt