Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg

Publisert:

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142 000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017. Åtte år tidligere var tilsvarende andel 11 prosent.

Disse 11 prosentene utgjorde 13 700 avtalte årsverk innen de kommunale omsorgstjenestene i 2009.

Figur 1. Antall avtalte årsverk for sysselsatte innen kommunale omsorgstjenester etter innvandrerkategori. 2009-2017.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Innvandrere 13653 15071 16608 17869 19276 20570 21423 22937 24687
Ikke-innvandrere 108869 110210 111302 112294 112339 112666 112869 113961 117200
I alt 122521 125281 127910 130164 131615 133236 134292 136898 141888

I åtteårsperioden fram til 2017 har antallet innvandrerårsverk økt med 11 000, noe som tilsvarer en økning på 80 prosent. Sysselsatte fra resten av befolkningen har også hatt en økning i perioden, men ikke like sterk. For denne gruppen har antall årsverk økt med 8 300 til 117 200, noe som utgjør en økning på 8 prosent.

Mange årsverk, enda flere personer

Av de nesten 2,6 millioner sysselsatte som er bosatte i Norge i 4. kvartal 2017 er det 217 000 personer som har en større eller mindre jobb innenfor de kommunale omsorgstjenestene. Disse personene sto for de 142 000 avtalte årsverkene som omtales i artikkelen.

Endringer i antall årsverk

Økningen i antall avtalte årsverk har variert de siste årene, men det som har vært en tydelig tendens, er at innvandrere har stått for den største andelen av denne nettoøkningen. Dette var særlig tydelig fra 2012 til 2013 da samlet antall årsverk økte med 1 451, der innvandrerne sto for 1 406 eller 97 prosent av de ekstra årsverkene. I tidsseriens siste år er forholdet litt annerledes. Fra 2016 til 2017 økte antall årsverk med 4 990, og av disse sto innvandrerne kun for 1 750 eller omtrent en tredjedel.

Figur 2. Nettoøkning fra året før i antall avtalte årsverk for sysselsatte innen kommunale omsorgstjenester etter innvandrerkategori. 2009-2017.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoøkning ikke-innvandrere 1341 1092 992 45 327 203 1091 3240
Nettoøkning innvandrere 1419 1536 1262 1406 1294 853 1514 1750

Mange fra Asia

Innvandrerne som jobber i omsorgstjenestene kommer fra mange ulike land. Alle gruppene som vises i figur 3 har hatt en økning i antall avtalte årsverk. Andelen fra de ulike områdene har derimot utviklet seg ulikt i perioden siden 2009. Personer fra Afrika og EU-land i Øst-Europa har stått for en økende andel av årsverkene, mens de med bakgrunn fra Norden har tydelig nedgang i andelen. Personer med bakgrunn fra Asia er en stor gruppe og sto for en tredjedel av de avtalte innvandrerårsverkene i 2017. Denne gruppens andel har vært relativt konstant i hele denne perioden.

Figur 3. Avtalte innvandrerårsverk innen kommunale omsorgstjenester fordelt etter landbakgrunn. 2009 og 2017

2009 2017
Resten av verden 6.4 4.6
Afrika 16.3 20.8
Asia 35.0 35.6
Øst - Europa ellers 12.1 12.3
EU land i Øst-Europa 9.3 13.0
Vest - Europa ellers 7.9 5.8
Norden 13.0 7.9

Ikke alle som jobber innen omsorgstjenestene, bor i Norge

Tall og figurer som er presentert til nå omfatter personer som er bosatt i Norge og som jobber i omsorgstjenestene. Det er også ansatte i omsorgstjenestene som er bosatt i utlandet, som kommer på kortvarige oppdrag/vikariater eller som pendler til Norge. Til sammen sto personer bosatt i utlandet for 1 050 avtalte årsverk i omsorgstjenestene 2017. Sysselsatte med statsborgerskap fra Sverige sto for halvparten av disse årsverkene. Regner vi med disse svenskene, blir fordelingen litt annerledes, men personer med bakgrunn fra Filippinene utgjør uansett den største andelen.

Innvandrere som er ansatt innenfor de kommunale omsorgstjenestene, hadde bakgrunn fra over 160 ulike land. Fordelt etter enkeltland utgjorde personer med landbakgrunn fra Filippinene størst andel av innvandrerårsverkene i 2017, med litt over 3 400 årsverk. Dette er 2,5 ganger flere årsverk enn nummer to, som var Polen.

Ansatte med bakgrunn fra de store nordiske landene Sverige, Danmark og Finland står for betydelig mindre andeler og befinner seg henholdsvis som nummer 5, 19 og 20.

Figur 4. Antall avtalte årsverk for innvandrere sysselsatte innen omsorgstjenestene 2017 etter landbakgrunn.

Årsverk
Filippinene 3440
Polen 1373
Eritrea 1280
Somalia 956
Sverige 931
Thailand 868
Resten av verden 15839

Store geografiske forskjeller

Innvandrerandelen målt på avtalte årsverk innen kommunale omsorgstjenester i 2017 var 1 av 6 eller 17 prosent i for landet samlet sett. Dette varierer mye mellom ulike deler av landet. For 2017 målt på fylkesnivå, var andelen størst i Oslo med 44 prosent og minst i Nord-Trøndelag med 8 prosent.

Figur 5. Avtalte årsverk for sysselsatte innen omsorgstjenestene, andel innvandrerårsverk. 2017

Andel innvandrerårsverk
Nord-Trøndelag 7.6
Oppland 8.6
Hedmark 9.6
Nordland 10.3
Aust-Agder 10.3
Sør-Trøndelag 10.9
Sogn og Fjordane 12.1
Møre og Romsdal 12.1
Telemark 12.5
Troms 13.5
Vest-Agder 14.5
Hordaland 14.7
Vestfold 14.9
Østfold 15.7
Rogaland 17.1
Buskerud 19.3
Finnmark 20.8
Akershus 27.8
Oslo 44.2
Hele landet 17.4

Endring i tidsserien

Ved overgangen til det nye datagrunnlag (a-ordningen) fra 2014 til 2015 får vi mer presise tall for antall sysselsatte.

Det er to hovedendringer i statistikken fra og med 2015: a) Nytt datagrunnlag; A-ordningen (se nettsiden for a-ordningen for mer informasjon) og b) Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) brukes ikke lenger for å bestemme totalnivået for antall lønnstakere. Dette innebærer at årgangene fra og med 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger.

Bruddet i statistikken er nærmere omtalt i artikkelen «Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk».

Faktaside

Kontakt