Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødested

Publisert:

Endret:

Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue er godt over hundre ganger lengre i noen kommuner enn i andre. Medianen for beregnet kjøretid strekker seg fra 3 minutter til over 7 timer.

Se interaktivt kart over kjøretid nederst i artikkelen.

Beregnet kjøretid til landets fødeavdelinger og fødestuer, heretter fødested, varierer kraftig mellom fylker og kommuner, viser nye tall fra statistikken Spesialisthelsetjenesten.

Kjøretiden er beregnet langs vei (inkludert ferge) fra bosatte adresser, til nærmeste fødested. Den beregnede kjøretiden er her utrykt ved medianverdien (median-kjøretiden). Hvis man setter alle kjøretider opp i stigende rekkefølge, vil medianen være verdien i midten. Med andre ord vil halvparten av de bosatte adressene i et gitt området ha kortere kjøretid enn medianverdien, og den andre halvparten ha lenger kjøretid.

Hvordan tolke tallene 1)

Tallene viser beregnet kjøretid til nærmeste fødested, og er ikke en beregning av responstid.

Tallene som omtales i denne artikkelen er medianverdier, med mindre annet er spesifisert. Hvis man setter alle kjøretider opp i stigende rekkefølge, vil medianen være verdien i midten.

Beregningen er gjort på grunnlag av vegnettverk og transportkostnad (tid og distanse) som oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB), samt plassering av bosatte adresser og fødesteder.

For å kompensere for kostnaden av at ferger ikke går kontinuerlig, har fergene blitt tilegnet en effektiv hastighet på 12.3 km/t i NVDB.

1) Teksten er endret 4. desember 2019.

Kjøretiden er beregnet for bosatte i henholdsvis kommuner, fylker, de regionale helseforetakene og helseforetakenes opptaksområder, samt fødeavdelingenes serviceområder (se definisjon lenger ned i artikkelen).

Resultatene viser små forskjeller mellom de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge ligger noe høyere enn de tre andre med median-kjøretid på 27 minutter. Til sammenligning har Helse Nord 23 minutter, mens både Helse Sør-Øst og Helse Vest har en kjøretid på 21 minutter.

Forskjellene øker imidlertid betydelig når vi ser på kommuner, fylker og helseforetakenes opptaksområder.

Stort spenn blant kommunene

Spennet i median-kjøretiden for kommunene i Norge strekker seg fra 3 til 426 minutter. Mange av øykommunene, hvor beboerne er avhengige av ferge for å komme seg til nærmeste fødested, er blant de med lengst kjøretid.

Kommunene der fødestedene er lokalisert har kortest beregnet kjøretid. Den korteste kjøretiden finner vi i Volda kommune, hvor medianen er beregnet til 3 minutter. I motsatt ende av skalaen har vi Lebesby, Røst og Træna kommune med henholdsvis 5 timer og 10 minutter, 6 timer og 45 minutter og 7 timer og 5 minutter.  

Av de ti kommunene med høyest medianverdi ligger fire i Nordland og seks i Finnmark. Solund i Sogn og Fjordane bryter rekken med den ellevte høyeste medianverdien blant kommunene med 3 timer og 20 minutter.

Tabell 1. Kjøretid til fødested. Kommuner. Median. 2019

Til tabellen

Lengst kjøretid i Finnmark og Sogn og Fjordane

Opptaksområdene til de ulike helseforetakene er definert som det området helseforetaket har ansvar for å betjene og sørge for forsvarlig spesialisthelsetjeneste for.

Vi har beregnet median-kjøretid både for fylke og helseforetakenes opptaksområde, og disse samsvarer i stor grad, ettersom de definerte områdene er relativt like.

I Finnmark og opptaksområdet for Finnmarkssykehuset er medianen for beregnet kjøretid på 54 minutter, kun slått av Sogn og Fjordane og Helse Førde med 68 minutter. Kortest median-kjøretid har Oslo Universitetssykehus med 10 minutter, fulgt av Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø) med 13 minutter.

Tabell 2. Kjøretid i helseforetakenes opptaksområder og fylker. Median. 2019

Til tabellen

Fødeavdelingenes serviceområder

Uansett hvor du befinner deg i Norge, vil du alltid være nærmere et bestemt fødested enn et annet. Derfor kan en også definere et areal rundt hvilket som helst fødested som vi kaller serviceområde. Disse områdene er beregnet kun med hensyn til kjøretid. De kan krysse administrative grenser og helseforetakenes opptaksområder.

Ved inngangen til 2019 hadde vi ifølge Direktoratet for e-helse 46 fødesteder i Norge, hvorav 41 er fødeavdelinger og 5 er fødestuer. Innenfor serviceområdene til disse fødestedene viser beregningene at Voss Sjukehus, Odda Sjukehus og Klinikk Kirkenes har lengst median-kjøretid med henholdsvis 1 time og 5 minutter, 1 time og 10 minutter og 2 timer og 35 minutter.

Rikshospitalet, Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø) og Helgelandssykehuset i Mo i Rana hadde de laveste verdiene med 9, 10 og 11 minutter.

Tabell 3. Kjøretid i fødeavdelingenes serviceområder. Median. 2019

Til tabellen

Kart over median kjøretid til nærmeste fødested. 2019

Faktaside