Statistikkområde

Helse: Helsetjenester

Alt innhold for delområdet helsetjenester

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017

  Rapporter 2018/26

  I løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge.

  Publikasjon
 • Kortere pasientlister, lengre arbeidsdager?

  Ved utgangen av 2017 var det i gjennomsnitt 1100 pasienter for hver fastlege i Norge, 6 prosent færre enn i 2010. Både antallet fastlegeavtaler og antall årsverk i allmennlegetjenesten har økt raskere enn folketallet. Samtidig rapporterer legene o...

  Artikkel
 • Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane

  I 2017 sende tannhelsetenesta 768 bekymringsmeldingar til barnevernet. Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom frå tannhelsetenesta i Oslo.

  Artikkel
 • Menneskerettighetssituasjonen til beboere i sykehjem

  Notater 2018/28

  Notatet er en gjennomgang av variabler og indikatorer som inngår i eller ligger til grunn for SSBs helse- og omsorgsstatistikk, og som kan være med å belyse menneskerettighetssituasjonen for eldre i sykehjem.

  Publikasjon
 • Lavere kostnader for sykehusene på grunn av momsfritak

  I 2017 var driftskostnadene ved sykehusene og i resten av spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner, 1 prosent lavere enn året før. Kostnadene sank blant annet fordi helseforetakene ikke lenger betaler moms når de kjøper varer og tjenester.

  Artikkel
 • Økt satsing på psykisk helse

  I 2017 utgjorde driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner. Psykisk helsevern hadde størst prosentvis vekst fra året før. Når vi ser på de lange linjene, har derimot dette området svak vekst.

  Artikkel
 • Vekst i bruk av fastlegene i 2017

  Det var 14,4 millioner konsultasjoner ved fastlegekontorene i 2017, om lag 1,8 prosent flere enn i året før. Både befolkningsvekst, aldring og flere legebesøk blant de unge bidro til økningen. 

  Artikkel
 • Flest kvinner rehabiliteres i institusjon

  Antall personer som rehabiliteres i institusjon innenfor den kommunale omsorgstjenesten, har økt med 33 prosent fra 2009 til 2017. 6 av 10 brukere er kvinner.

  Artikkel
 • Dyrere tannlegepasienter

  De siste årene har behandlingsutgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten økt. Det er det blitt flere årsverk tannleger og tannpleiere, men det behandles i gjennomsnitt færre pasienter. Hva skyldes denne utviklingen?

  Artikkel
 • Fastlegene får stadig kortere pasientlister

  Siden 2004 er fastlegenes pasientlister i gjennomsnitt kuttet med 8 prosent. Unntaket er Oslo, der listene er blitt lengre.

  Artikkel
 • Fleire årsverk i omsorgstenesta

  Talet på årsverk i omsorgstenesta som blir ytt i kommunane aukar, og i 2017 var det om lag 270 årsverk per 10 000 innbyggjarar i landet.

  Artikkel
 • 10 prosent slutter i spesialisthelsetjenesten

  I 2017 arbeidet vel 139 000 personer i spesialisthelsetjenesten, en tredjedel av disse som sykepleiere. Fra år til år holder antallet seg ganske stabilt, men det er store utskiftinger i enkelte yrkesgrupper.

  Artikkel
 • 4 av 10 nordmenn innom sykehus

  I 2017 var om lag 2 millioner nordmenn innom sykehus. Eldre menn har størst sannsynlighet for å havne på sykehus, og en viktig grunn til sykehusopphold er diagnostisering og behandling av kreft.

  Artikkel
 • Fleire brukarar, færre institusjonstenester

  Førebelse tal frå IPLOS-registeret for 2017 viser at det samla talet på brukarar av omsorgstenester framleis aukar ute i kommunane. Den kommunale omsorgstenesta leverer elles færre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

  Artikkel
 • En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private

  Offentlige helseforetak kjøpte helsetjenester fra private institusjoner for 14,5 milliarder kroner i 2016. Innslaget av private institusjoner er størst innenfor rusbehandling.

  Artikkel