Spesialisthelsetjenesten 2016

En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private

Publisert:

Offentlige helseforetak kjøpte helsetjenester fra private institusjoner for 14,5 milliarder kroner i 2016. Innslaget av private institusjoner er størst innenfor rusbehandling.

Helseforetakene har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen. Hovedsakelig tilbyr helseforetakene disse tjenestene ved offentlige sykehus, men de kjøper også noen helsetjenester fra private institusjoner.

Av totalt 139 milliarder kroner i driftskostnader til offentlige helseforetakene i 2016, ble 14,5 milliarder kroner brukt til å kjøpe tjenester fra private institusjoner.

To av fem kroner i rusbehandling til private

Helseforetakene kjøper både somatiske tjenester, tjenester i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra private tilbydere. Somatikk er den største delen av spesialisthelsetjenesten. Fordi dette er et så stort fagfelt utgjør også slike helsetjenester mesteparten av kjøpene fra private, se figur 1.

Figur 1. Offentlige helseforetaks kjøp av private helsetjenester, etter fagområde. 2016

Prosent
Somatiske tjenester 59% 59
Psykisk helsevern 21% 21
Rusbehandling (TSB) 14% 14
Lab/røntgen 5% 5
Ambulanse og luftambulanse 2% 2

Andelen av kostnadene som brukes til kjøp fra private institusjoner er derimot størst innenfor rusbehandling. Av 5 milliarder kroner som helseforetakene brukte på rusbehandling i 2016, ble 2 milliarder kroner brukt til å kjøpe slike helsetjenester fra private institusjoner. Det er betydelig mer enn innenfor somatikk og psykisk helsevern, der om lag 10 prosent blir brukt til å kjøpe helsetjenester fra private. Se figur 2.

Figur 2. Kjøp av private helsetjenester som andel av driftskostnader, etter fagområde. 2016

Driftskostnader utenom kjøp fra private Kjøp fra private
Somatiske tjenester 90 10
Psykisk helsevern 87 13
Rusbehandling (TSB) 63 37

40 prosent til tolv private sykehus

Helseforetakene kjøper helsetjenester fra mange ulike typer private institusjoner. Institusjonene er ulike både med tanke på hvordan de er organisert, graden av statlige føringer for driften og hvilke typer tjenester de tilbyr.

40 prosent av kjøpte helsetjenester fra private går til tolv private sykehus. Selv om de er privat eid, har de mye til felles med offentlige sykehus. Flere av disse sykehusene fungerer som lokalsykehus for befolkningen i et gitt område, og de regionale helseforetakene legger føringer for driften gjennom et årlig oppdrags- og bestillerdokument. Lovisenberg og Haraldsplass er to av disse tolv sykehusene.

Litt over halvparten av kjøpene fra private gjelder institusjoner som ikke mottar oppdragsdokument, men som selger tjenester til staten gjennom andre avtaler. Se figur 3. Disse institusjonene varierer både i størrelse, tjenestetilbud og verdigrunnlag.

To eksempler på de institusjonene uten oppdragsdokument er den kristne institusjonen Modum bad som tilbyr behandling til personer med psykiske lidelser, og Aleris som tilbyr en rekke helse- og omsorgstjenester også utenfor spesialisthelsetjenesten og som er en del av et stort internasjonalt konsern.

Figur 3. Offentlige helseforetaks kjøp av private helsetjenester, etter aktør. 2016

Prosent
Private institusjoner uten oppdrag og bestillerdokument 53% 53
Private med oppdrags- og bestillerdokument 39% 39
Private avtalespesialister 8% 8

Helseforetakene kjøper også tjenester fra privatpraktiserende spesialister. Slike kjøp utgjorde nesten 10 prosent av de totale kostnadene til kjøp fra private.

Kjøp fra privatpraktiserende spesialistene gjelder hovedsakelig polikliniske konsultasjoner innen somatiske fagområder og psykisk helsevern som et alternativ og supplement til de offentlige sykehusenes poliklinikker.

 

Kontakt