10 prosent slutter i spesialisthelsetjenesten

Publisert:

I 2017 arbeidet vel 139 000 personer i spesialisthelsetjenesten, en tredjedel av disse som sykepleiere. Fra år til år holder antallet seg ganske stabilt, men det er store utskiftinger i enkelte yrkesgrupper.

Fra 2016 til 2017 økte antall årsverk med 1 prosent. Betyr små endringer i antall sysselsatte en stabil arbeidskraft? Ser vi nærmere på bevegelsene inn og ut av denne delen av arbeidslivet, er bildet mer nyansert: Ifølge statistikk over spesialisthelsetjenesten kommer det mange nye arbeidstakere, og mange slutter i spesialisthelsetjenesten.

Om beregningene

Datakilde er SSBs sysselsettingsstatistikk. Årsverk er beregnet som arbeidstid for sysselsatte per 4.kvartal, og korrigert for lange fravær. Beregning av bevegelser inn og ut av spesialisthelsetjenesten tar bare hensyn til hovedarbeidsforhold, det vil si at en person kun er tatt med en gang.

Om lag 10 prosent flytter på seg

Fra 2016 til 2017 finner vi at omtrent 10 prosent av de sysselsatte er nye i tjenesten og tilsvarende forlot omtrent 10 prosent denne delen av helsetjenesten. Intern avgang, mellom arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten eller fra en stilling til en annen, er ikke inkludert her.

Slutter og starter i kommunale helse- og omsorgstjenester

Blant de om lag 13 500 som arbeidet i spesialisthelsetjenesten i 2016, men ikke i 2017, var 4 000 ikke lenger i arbeid. De fleste av disse har gått av med pensjon. Over 9 000 har nytt arbeid, enten i andre deler av helsetjenesten eller i andre næringer. Nesten 1 000 personer arbeider i kommunale sykehjem, og i tillegg finner vi mange i andre deler av kommunale helse- og omsorgstjenester. Bare 156 av dem som arbeidet i spesialisthelsetjenesten i 2016, er registrert som arbeidsledige i 2017.

Nesten 14 000 nye ansettelser

Samtidig begynner vel så mange å arbeide i spesialisthelsetjenesten: Av de 14 000 nye i 2017 kom det store flertallet – nesten 10 000 personer – fra arbeid i andre næringer. Også her er det de kommunale helse- og omsorgstjenestene som dominerer. Bare vel 4 100 personer var ikke registrert i arbeid året før, og flertallet av disse er nyutdannede.

Mange og stabile sykepleiere

Det arbeider mange sykepleiere i spesialisthelsetjenesten, hver tredje sysselsatte har yrket sykepleier. Andelen sykepleiere som enten forlot eller begynte å jobbe i spesialisthelsetjenesten, var ganske liten sammenlignet med andre yrkesgrupper. I underkant av 8 prosent i denne yrkesgruppen sluttet eller begynte i 2017.

Les statistikk over pasientene på sykehus.

I yrkesgruppen «annet pleie- og omsorgspersonell», som ikke stiller tilsvarende krav til formell kompetanse, er det større bevegelse inn og ut av spesialisthelsetjenesten. Dette gjaldt over 17 prosent av gruppen i 2017.

Faktaside

Kontakt