118932
118932
forskning
2013-01-25T07:30:00.000Z
no

Varierende behandlingstid for uføresøknader

Publisert:

Ventetiden for behandling av søknader om uførepensjon varierer en god del mellom NAV-områder. En analyse med data fra 2008 viser at Sør-Trøndelag hadde den raskeste søknadsbehandlingen, mens Hordaland og Oslo var de fylkene som brukte lengst tid. Forskjellen i ventetid var rundt tre måneder.

Det viser rapporten Ventetid på uførepensjon – forskjeller på tvers av NAV-kontor av SSB-forskerne Trude Gunnes og Tom Kornstad. Bakgrunnen for prosjektet er SSBs arbeid med å utvikle resultatindikatorer for statlige virksomheter (StatRes).

Indikator for behandlingstid

Indikatorer benyttes til å kvantifisere sammenhenger på en forenklet måte der de i virkeligheten er kompliserte eller for kostbare å måle direkte. I denne rapporten har forskerne konstruert indikatorer for hvordan behandlingstiden for søknader om ytelser ved uførhet varierer mellom ulike NAV-kontorer/områder. Et viktig moment i analysen er å ta hensyn til at sammensetningen av søknader varierer fra kontor til kontor.  Dersom det fortsatt finnes systematiske forskjeller i behandlingstiden, etter at en har kontrollert for dette, er det en indikasjon på at det finnes effektivitetssforskjeller på tvers av NAV-kontor.

Analysene er basert på data fra 2008. Da var det som regel en to-trinnsbehandling av uføresøknader, der flere NAV-kontor var involvert i søknadsbehandlingen, og det var en varierende praksis fra fylke til fylke i forhold til spesialisering. På grunn av denne to-trinnsbehandlingen har forskerne valgt å se på ventetid på fylkesnivå. Videre har forskerne valgt å kontrollere for saksflyt for å ta hensyn til om behandlingene av søknadene enten fant sted ved samme kontor som der hvor søknaden først ble registrert, eller om søknaden ble behandlet ved fylkeskontoret eller ved et annet trygdekontor i samme fylke.

Opptil 3 måneders forskjell i ventetid

Etter å ha kontrollert for en rekke bakgrunnsvariabler knyttet til søkerne finner forskerne at ventetiden for behandling av søknader om uførepensjon varierte en god del mellom de ulike NAV-kontorene/områdene. Sør-Trøndelag var det mest effektive fylket, mens Hordaland og Oslo var de fylkene som brukte lengst tid på søknadsbehandlingen. Forskjellen mellom topp og bunn tilsvarer en forlenget ventetid på rundt tre måneder. I snitt tok det 129 dager å få en søknad ferdig behandlet.

Man bør være varsom med å trekke altfor klare konklusjoner ettersom analysen bygger på data om ventetid bare for ett enkelt år, og fordi behandling av uføre­pensjonssøknader bare utgjør en del av NAVs mange omfattende oppgaver. NAV var dessuten i denne perioden preget av store omorganiseringer, noe som kan ha påvirket de ulike NAV-områdene ulikt.

NAV-endring siden 2012

Saksflyten basert på to trinn gjorde det vanskelig å identifisere hvilket ledd i behandlingskjeden som økte tidsbruken, siden en bare observerte den samlede tidsbruken på behandlingen av søknadene. Fra og med 2012 ble det innført ny saksflyt på uføreområdet. NAV Forvaltning behandler nå alle krav om uførepensjon. Det vil si at vilkårsvurderingene for uførepensjon er flyttet ut av NAV-kontorene. NAV-kontorene skal nå “bare” hjelpe de av brukerne som trenger bistand for å kunne delta i arbeidslivet..

Arbeidet med rapporten er delvis finansiert av Arbeidsdepartementet.

Les hele rapporten Ventetid på uførepensjon – forskjeller på tvers av NAV-kontor.

Kontakt