90379_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
90379
Klar vekst i 2012
statistikk
2012-12-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar vekst i 2012

Samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli merkbart høyere i 2012 enn i 2011. Svært sterke tall for kraftforsyning er årsaken til dette. Anslaget for 2013 viser at industriinvesteringene vil falle neste år.

Nye tall for 2012 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til 39,8 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Estimatet ligger 7 prosent over tilsvarende anslag for 2011, men er noe lavere enn ved forrige måling. Et høyt investeringsnivå innenfor kraftforsyning er hovedårsaken til veksten. Anslaget for 2013 antyder en moderat nedgang i samlet investeringsnivå. Utsikter til reduserte investeringer i industrien forklarer denne utviklingen.

Antatte investeringer 2002-2012 registrert i 4. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Venter nedgang i industriinvesteringene

Samlede investeringer i industrien anslås til 19,2 milliarder kroner i 2012 - målt i løpende verdi. Estimatet er nesten identisk med tilsvarende tall for 2011. Et høyere investeringsnivå innenfor produksjon av kjemiske råvarer veier delvis opp for fallende investeringer i næringsmiddelindustrien. Andre næringer med positiv utvikling i investeringene er maskinindustri samt bygging av skip og oljeplattformer. Anslaget for 2013 antyder et fall på 9 prosent i industriinvesteringene. Utsikter til lavere investeringer i næringen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt i metallindustrien, medvirker stekt til denne nedgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien falt med 13 prosent fra 2. til 3. kvartal 2012.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2002-3. kvartal 2012. 2005=100

Økte investeringer innenfor bergverksdrift

Målt i løpende verdi, anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2012 til 1,3 milliarder kroner. Estimatet ligger 17 prosent over tilsvarende tall for 2011.

Utførte investeringer per kvartal i kraftforsyning. 1. kvartal 2002 - 3. kvartal 2012. 2005=100

Nedjusterte anslag for kraftforsyning

Nye tall for 2012 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 19,4 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Nivået er 7 prosent lavere enn ved forrige måling, men ligger 12 prosent over tilsvarende estimat for 2011. Reduserte anslag for investeringer i produksjon av elektrisitet samt overføring og distribusjon av elektrisitet er årsaken til nedjusteringen. Anslaget for 2013 er 2 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2012. Utsikter til kraftig vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet veier opp for fallende investeringer i produksjon av elektrisitet samt i fjernvarme og annen kraftforsyning.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning steg med 10 prosent fra 2. til 3. kvartal 2012.

Utførte og antatte investeringer i alt for industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
 
 Antatt 2011,
registrert i
4. kv. 2010
Antatt 2012,
registrert i
4. kv. 2011
Antatt 2013,
registrert i
4. kv. 2012
Utført og antatt 2011,
registrert i 4. kv. 2011
Utført og antatt 2012,
registrert i 3. kv. 2012
Utført og antatt 2012,
registrert i 4. kv. 2012
 
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning37 29438 42037 27137 38842 14239 846
Bergverksdrift 976 9501 0391 1361 4571 329
Industri17 92117 49615 94018 95519 78719 160
Kraftforsyning18 39719 97420 29117 29720 89819 356
 

Aktualitet:

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden mellom 12. oktober og 29. november 2012.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaken til dette er:

Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver nasjonalregnskapstall ( NR ) med endringsrater fra KIS.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og Fjernvarmestatistikk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk . Årsaken til dette er følgende:

KIS dekker kun enheter i SN35.3 - damp- og varmtvannsforsyning.

Fjernvarmestatistikk dekker også forbrenningsanlegg i SN38.2 - behandling og disponering av avfall.

Tabeller