65974_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
65974
Økte investeringer i kraftforsyning
statistikk
2012-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte investeringer i kraftforsyning

Kraftforsyningsnæringen investerte for et langt større beløp i 2011 enn i 2010. Det er ventet at denne utviklingen vil fortsette i 2012, mens veksten i industriinvesteringene vil flate ut.

Samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning utgjorde 36,9 milliarder kroner i 2011 - målt i løpende priser. Resultatet er 8 prosent høyere enn i 2010. Økte investeringer i kraftforsyning bidro sterkt til denne oppgangen. I tillegg var det en moderat vekst industriinvesteringene. Anslaget for samlet investeringsnivå i 2012 ligger 8 prosent over tilsvarende tall for 2011. Utsikter til enda større investeringer i kraftforsyning forklarer denne utviklingen.

Utførte investeringer 2001-2011. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner

Oppjusterte anslag for 2012

Målt i løpende priser kom utførte investeringer i kraftforsyning på 16,9 milliarder kroner i 2011. Resultatet gir en vekst på 15 prosent fra 2010. Et høyere investeringsnivå innen produksjon og overføring av elektrisitet forklarer denne oppgangen. Blant annet ble det investert store beløp i vindkraft. Sluttsummen er noe lavere enn antydet i anslagene fra 2010 og fra første halvår 2011. Redusert fremdrift på grunn av tekniske problemer forklarer deler av avviket. Utsettelse av enkeltprosjekter er en annen viktig faktor.

Nye tall for 2012 viser ytterligere vekst i investeringene, og anslaget er kraftig oppjustert fra forrige måling. Utsikter til et enda høyere investeringsnivå innen produksjon av elektrisitet er hovedårsaken til oppjusteringen. Innføring av elsertifikater den 1. januar 2012 er en mulig forklaring på dette. I tillegg ventes det høye investeringer innenfor overføring av elektrisitet.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning steg med 19 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2011.

Utførte investeringer per kvartal i kraftforsyning. 1. kvartal 2001-4. kvartal 2011. 2005=100

Moderat vekst i industriinvesteringene

Utførte investeringer i industrien kom på 18,8 milliarder kroner i 2011 - målt i løpende priser. Resultatet gir en vekst på 5 prosent fra 2010. Et høyere investeringsnivå i næringene metallvareindustri, maskinindustri samt maskinreparasjon og -installasjon medvirket til oppgangen. I tillegg var det økte investeringer i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Strukturelle endringer i form av en gradvis overgang til færre, større og mer mekaniserte produksjonsanlegg førte til svært høye tall for denne næringen. Imidlertid bidro svakere resultater for oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri til å dempe veksten i industriinvesteringene.

Anslaget for 2012 er om lag like stort som tilsvarende tall for 2011. Økte investeringer i næringene metallindustri, maskinindustri samt oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri veier opp for et lavere investeringsnivå i næringsmiddelindustrien.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien steg med 2 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2011.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2001-4. kvartal 2011. 2005=100

Lavere investeringsnivå i bergverksdrift

Målt i løpende priser kom utførte investeringer i bergverksdrift på 1,2 milliarder kroner i 2011. Resultatet er 31 prosent lavere enn tilsvarende tall året før. Anslaget for 2012 viser ytterligere nedgang i investeringene, men dette kan endre seg da flere store prosjekter er oppe til vurdering.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2010,
registrert i 1. kv. 2010
Antatt 2011,
registrert i 1. kv. 2011
Antatt 2012,
registrert i 1. kv. 2012
Utført 2010,
registrert i 1. kv. 2011
Utført 2011,
registrert i 1. kv. 2012
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 35 163 39 066 42 060 34 334 36 933
Bergverksdrift 1 363 1 302 1 071 1 764 1 212
Industri 19 341 18 883 18 717 17 959 18 849
Kraftforsyning 14 459 18 881 22 272 14 612 16 873

Elsertifikater

Elsertifikater er en svensk-norsk støtteordning for produksjon av elektrisk strøm fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer støtten over strømregningen. Et produksjonsanlegg må være i drift innen 31. desember 2020 for å inkluderes i ordningen som gjelder til og med 2035.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme at resultatene avviker noe for de to undersøkelsene. Kilder til avvik er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonsnivået ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver siste tilgjengelige tall fra nasjonalregnskapet med endringstall fra KIS.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og fjernvarmestatistikk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra fjernvarmestatistikk . Årsaken til dette er følgende:

  • KIS dekker kun foretak i SN35.3 - damp- og varmtvannsforsyning.
  • Fjernvarmestatistikk dekker også forbrenningsanlegg i SN38.2 - behandling og disponering av avfall.