84597_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
84597
Store investeringer i kraftforsyning
statistikk
2012-09-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Store investeringer i kraftforsyning

Samlede investeringer i 2012 blir merkbart høyere enn hva de var i 2011. Høye tall for kraftforsyning er hovedårsaken til veksten. Anslaget for 2013 antyder en stabil utvikling i investeringsnivået.

Investeringsanslag 2002-2012 registrert i 3. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Nye anslag for 2012 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til 42,1 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 6 prosent over tilsvarende tall for 2011, og et høyere investeringsnivå innenfor kraftforsyning er hovedårsaken til veksten. Anslaget for 2013 er 1 prosent lavere enn sammenlignbare tall for 2012. Ytterligere vekst i investeringsanslagene for kraftforsyningsnæringen veier i stor grad opp for fallende investeringer i industrien.

Høye tall for produksjon av elektrisitet

Samlede investeringer i kraftforsyning estimeres til 20,9 milliarder kroner i 2012 - målt i løpende priser. Dette er 10 prosent mer enn tilsvarende tall for 2011. Et høyt investeringsnivå innenfor produksjon av elektrisitet, samt økte investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet, er årsaken til oppgangen. Investeringsanslaget for 2013 ligger 3 prosent over tilsvarende tall for 2012. Utsikter til kraftig vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet veier opp for fallende investeringer i produksjon av elektrisitet.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning viser en nedgang på 5 prosent fra 1. kvartal 2012 til 2. kvartal 2012.

Utførte investeringer per kvartal i kraftforsyning. 1. kvartal 2002-2. kvartal 2012. 2005=100

Sterk vekst innenfor bergverksdrift

Målt i løpende priser anslås samlede investeringer i bergverksdrift til om lag 1,5 milliarder kroner i 2012. Anslaget er 27 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2011.

Økte investeringer hos produsenter av kjemiske råvarer

Anslagene for 2012 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til 19,8 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet er om lag identisk med tilsvarende tall for 2011. Et høyere investeringsnivå innenfor produksjon av kjemiske råvarer veier delvis opp for lavere investeringer i næringsmiddelindustrien. Andre næringer med merkbar vekst i investeringene er maskinindustri, samt bygging av skip og oljeplattformer. Behov for større produksjonskapasitet, som følge av økt aktivitet på norsk sokkel (se investeringsstatistikk for olje og gass ), forklarer noe av denne oppgangen. Tallene for 2013 antyder en nedgang på 5 prosent i industriinvesteringene. Utsikter til fallende investeringer i næringene metallindustri, samt næringsmiddel- og drikkevareindustri, er hovedårsaken til dette.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien viser 2 prosent vekst fra 1. kvartal til 2. kvartal 2012.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2002-2. kvartal 2012. 2005=100

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2011,
registrert i
3. kv. 2010
Antatt 2012,
registrert i
3. kv. 2011
Antatt 2013,
registrert i
3. kv. 2012
Utført og
antatt 2011,
registrert i
3. kv. 2011
Utført og
antatt 2012,
registrert i
2. kv. 2012
Utført og
antatt 2012,
registrert i
3. kv. 2012
Industri, bergverksdrift
og kraftforsyning
36 500 38 010 37 671 39 923 42 689 42 142
Bergverksdrift  364  798  593 1 149 1 396 1 457
Industri 15 999 16 476 15 728 19 758 19 597 19 787
Kraftforsyning 20 136 20 736 21 351 19 015 21 696 20 898

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme at resultatene avviker noe for de to undersøkelsene. Kilder til avvik er:

Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver nasjonalregnskapstallene med endringsrater fra KIS.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og Fjernvarmestatistikk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk . Årsaken til dette er følgende:

KIS dekker kun enheter i SN35.3 - damp- og varmtvannsforsyning.

Fjernvarmestatistikk dekker også forbrenningsanlegg i SN38.2 - behandling og disponering av avfall.