84595_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
84595
Økte investeringer i 2012
statistikk
2012-06-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte investeringer i 2012

Investeringsnivået i 2012 blir høyere enn i 2011. Betydelige investeringer i kraftforsyning er hovedårsaken til dette. Anslagene for 2013 antyder svakere vekst neste år.

Utførte investeringer 2002-2012. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner

Nye anslag for 2012 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til 42,7 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 11 prosent over tilsvarende tall for 2011. I tillegg til et høyere investeringsnivå innenfor kraftforsyning bidrar en moderat økning i industriinvesteringene til å trekke opp tallene. Anslaget for 2013 er 2 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2012. Utsikter til ytterligere vekst i kraftforsyningsnæringen veier opp for fallende investeringer i industrien.

Økte investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet

Samlede investeringer i kraftforsyning estimeres til 21,7 milliarder kroner i 2012 - målt i løpende priser. Resultatet ligger 16 prosent over tilsvarende tall for 2011. Et høyere investeringsnivå innenfor produksjon av elektrisitet samt overføring og distribusjon av elektrisitet er årsaken til dette. Anslaget for 2013 ligger 8 prosent over tilsvarende tall for 2012. Markant vekst i investeringer innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer denne utviklingen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning viser 3 prosent vekst fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012.

Utførte investeringer per kvartal i kraftforsyning. 1. kvartal 2002-1. kvartal 2012. 2005=100

Oppjusterte tall for bergverksdrift

Målt i løpende priser estimeres samlede investeringer i bergverksdrift i 2012 til om lag 1,4 milliarder kroner. Anslaget er 39 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2011.

Industrien venter negativ utvikling i 2013

Anslagene for 2012 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til 19,6 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 4 prosent over tilsvarende tall for 2011. Et høyere investeringsnivå innenfor produksjon av kjemiske råvarer veier delvis opp for fallende investeringer i næringsmiddelindustrien. Andre næringer med kraftig vekst i investeringene er maskinindustri samt bygging av skip og oljeplattformer. Imidlertid vil investeringene i næringen dataindustri, elektrisk utstyrsindustri bli merkbart lavere enn i 2011. Tallene for 2013 antyder en moderat nedgang i industriinvesteringene. Lavere investeringer i næringene metallindustri samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri er hovedårsaken til dette.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien viser 5 prosent vekst fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2002-1. kvartal 2012. 2005=100

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2011,
registrert i
2. kvartal 2010
Antatt 2012,
registrert i
2. kvartal 2011
Antatt 2013,
registrert i
2. kvartal 2012
Utført og antatt 2011,
registrert i
2. kvartal 2011
Antatt 2012,
registrert i
1. kvartal 2012
Utført og antatt 2012,
registrert i
2. kvartal 2012
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 34 676 35 569 36 373 38 558 42 060 42 689
Bergverksdrift  369  683  682 1 001 1 071 1 396
Industri 15 345 15 271 14 573 18 822 18 717 19 597
Kraftforsyning 18 963 19 615 21 118 18 735 22 272 21 696

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme at resultatene avviker noe for de to undersøkelsene. Kilder til avvik er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonsnivået ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver siste tilgjengelige tall fra nasjonalregnskapet med endringstall fra KIS.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og Fjernvarmestatistikk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk . Årsaken til dette er følgende:

  • KIS dekker kun enheter i SN35.3 - damp- og varmtvannsforsyning.
  • Fjernvarmestatistikk dekker også forbrenningsanlegg i SN38.2 - behandling og disponering av avfall.