53726_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
53726
Klar vekst i investeringene
statistikk
2011-12-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar vekst i investeringene

Samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli høyere i 2011 enn i 2010. Det ventes svakere vekst i 2012.

Investeringsanslag 2001-2011 registrert i 4. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Nye anslag for 2011 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til 37,4 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Resultatet er noe lavere enn registrert i forrige måling, men ligger 9 prosent over tilsvarende tall for 2010. Et svært høyt investeringsnivå i kraftforsyning er hovedårsaken til oppgangen. I tillegg bidrar moderat vekst i industriinvesteringene til å trekke opp tallene. Anslaget for 2012 er 3 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2011. Utsikter til ytterligere vekst i kraftforsyning veier opp for noe reduserte investeringer i industrien.

Moderat vekst i industriinvesteringene

Samlede investeringer i industrien anslås til 19 milliarder kroner i 2011, målt i løpende priser. Resultatet ligger 4 prosent over tilsvarende tall for 2010. Et høyt investeringsnivå i næringsmiddelindustrien veier opp for reduserte investeringer i næringen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Samtidig bidrar økte investeringer i maskinindustri samt i maskinreparasjon og -installasjon til å trekke opp tallene. Anslaget for 2012 antyder en svak nedgang i industriinvesteringene. Utsikter til et lavere investeringsnivå i næringsmiddelindustrien er hovedårsaken til dette.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien var om lag uendret fra 2. til 3. kvartal 2011.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2001-3. kvartal 2011. 2005=100

Utførte investeringer per kvartal i kraftforsyning. 1. kvartal 2001-3. kvartal 2011. 2005=100

Lavere investeringsnivå i bergverksdrift

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2011 til 1,1 milliarder kroner. Resultatet ligger 33 prosent under tilsvarende tall for 2010.

Nedjusterte anslag for kraftforsyning

Nye anslag for 2011 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 17,3 milliarder kroner, målt i løpende priser. Resultatet er 9 prosent lavere enn registrert i forrige måling, men ligger 20 prosent over tilsvarende tall for 2010. Reduserte anslag for investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsak til nedjusteringen. Dette skyldes forsinkelser i flere større prosjekter. Anslaget for 2012 er 9 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2011.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning falt med 7 prosent fra 2. til 3. kvartal 2011.

Utførte- og antatte investeringer i alt for industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
Antatt 2010, registrert i 4. kvartal 2009 Antatt 2011, registrert i 4. kvartal 2010 Antatt 2012, registrert i 4. kvartal 2011 Utført og antatt 2010, registrert i 4. kvartal 2010 Utført og antatt 2011, registrert i 3. kvartal 2011 Utført og antatt 2011, registrert i 4. kvartal 2011
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 34 971 37 294 38 420 34 422 39 923 37 388
Bergverksdrift  257  976  950 1 698 1 149 1 136
Industri 18 404 17 921 17 496 18 256 19 758 18 955
Kraftforsyning 16 310 18 397 19 974 14 467 19 015 17 297

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme at resultatene avviker noe for de to undersøkelsene. Kilder til slike avvik er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonsnivået ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver siste tilgjengelige tall fra nasjonalregnskapet med endringstall fra KIS.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og Fjernvarmestatistikk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra fjernvarmestatistikken . årsaken til dette er følgende:

  • KIS dekker kun foretak i SN35.3 - Damp- og varmtvannsforsyning.
  • Fjernvarmestatistikken dekker også forbrenningsanlegg i SN38.2 - Behandling og disponering av avfall.