53722_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
53722
Store investeringer i kraftforsyning
statistikk
2011-06-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Store investeringer i kraftforsyning

Samlet investeringsnivå i 2011 synes å bli merkbart høyere enn i 2010. Økte investeringer i kraftforsyning er årsaken til dette. Nye anslag for 2012 tyder på ytterligere vekst neste år.

Investeringsanslag 2001-2011 registrert i 2. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Nye anslag for 2011 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til 38,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Resultatet er 13 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2010. Et høyere investeringsnivå i kraftforsyning er årsaken til den positive utviklingen. Tallene for 2012 signaliserer en moderat oppgang i investeringene. Hovedsakelig skyldes dette utsikter til ytterligere vekst i investeringer innenfor kraftforsyning.

Svært høye tall for kraftforsyning

Samlede investeringer i kraftforsyning beregnes til 18,7 milliarder kroner for 2011 - målt i løpende verdi. Anslaget ligger 28 prosent over tilsvarende tall for 2010. Et svært høyt investeringsnivå innenfor produksjon av elektrisitet samt innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet er årsaken til den sterke veksten. I tillegg kommer økte investeringer i fjernvarme. Anslaget for 2012 ligger 3 prosent over tilsvarende tall for 2011. Realisering av flere store vindkraftprosjekter forklarer delvis denne utviklingen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning steg med 14 prosent fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011.

Utførte investeringer per kvartal i kraftforsyning. 1. kvartal 2001-1. kvartal 2011. 2005=100

Fallende investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi beregnes samlede investeringer innenfor bergverksdrift til om lag 1 milliard kroner for 2011. Anslaget er 7 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2010.

Flat utvikling i industriinvesteringene

Nye anslag for 2011 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til 18,8 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Resultater er om lag det samme som for tilsvarende tall i 2010. Et høyere investeringsnivå i næringsmiddel- og drikkevareindustri samt maskinindustri kompenserer for fallende investeringer i næringen oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri.

2012-tallene antyder en flat utvikling i industriinvesteringene. Forventning om økte investeringer i konkurranseutsatte næringer som metallindustri, metallvareindustri og produksjon av kjemiske råvarer veier opp for et lavere investeringsnivå i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien var om lag uendret fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2001-4. kvartal 2011. 2005=100

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2010,
registrert i
2. kvartal 2009
Antatt 2011,
registrert i
2. kvartal 2010
Antatt 2012,
registrert i
2. kvartal 2011
Utført og antatt 2010,
registrert i
2. kvartal 2010
Antatt 2011,
registrert i
1. kvartal 2011
Utført og antatt 2011,
registrert i
2. kvartal 2011
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 32 143 34 676 35 569 34 257 39 066 38 558
Bergverksdrift  900  369  683 1 071 1 302 1 001
Industri 17 201 15 345 15 271 18 533 18 883 18 822
Kraftforsyning 14 042 18 963 19 615 14 653 18 881 18 735

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme at resultatene spriker noe for de to undersøkelsene. Kilder til avvik er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS benytter SN2007 som standard for næringsgruppering, mens KNR benytter SN2002.
  • KIS estimerer populasjonsnivået ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver siste tilgjengelige tall fra nasjonalregnskapet med endringstall fra KIS.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Fra industri til utvinningstjenester

Flere bedrifter er omklassifisert fra industri til tjenester tilknyttet utvinning av olje og gass i Bedrifts- og foretaksregisteret. Disse bedriftene er derfor ikke lenger med i statistikken. Se mer om betydningen av disse enhetene i årsstatistikk for olje og gass .