53720_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
53720
Investeringene i industrien falt i 2010
statistikk
2011-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Investeringene i industrien falt i 2010

Norsk industri hadde et lavere investeringsnivå i 2010 enn året før. Bildet var motsatt for kraftforsyning. Nedgangen i industriinvesteringene vil stoppe opp, mens veksten i kraftforsyning vil fortsette, viser nye tall for 2011.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2000-4. kvartal 2010. 2005=100

Utførte investeringer 2000-2010. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner

Samlede utførte investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning utgjorde om lag 34,3 milliarder kroner i 2010 - målt i løpende priser. Dette er 7 prosent lavere enn året før, men et ganske høyt nivå historisk sett. Hovedårsak til nedgangen var fallende investeringer i industrien. Positive tall for kraftforsyning veide delvis opp for dette. Tallene for 2011 antyder en vekst på 11 prosent i samlet investeringsnivå. Svært høye anslag for kraftforsyningsnæringen forklarer denne utviklingen.

Venter utflating i industriinvesteringene

Målt i løpende priser utgjorde utførte investeringer i norsk industri om lag 18 milliarder kroner i 2010. Resultatet gir en nedgang på 18 prosent fra året før, men sett i historisk perspektiv er dette et nivå på det jevne. Avslutning av flere store prosjekter innenfor oljeraffinering og solcellerelatert virksomhet bidro i vesentlig grad til reduserte investeringer. Samtidig var det enkelte bransjer som ble rammet av ettervirkninger av den internasjonale finanskrisen. Blant annet gjaldt dette underleverandører til verftsindustrien. Strukturelle endringer i form av en gradvis overgang til færre, større og mer mekaniserte produksjonsanlegg bidro til et høyt investeringsnivå i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

Nye anslag for 2011 ligger nesten på samme nivå som tilsvarende tall gitt for 2010. Utsikter til økte investeringer i næringsmiddel- og drikkevareindustrien samt i bygging av skip og oljeplattformer, veier delvis opp for et lavere investeringsnivå i oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri.

Sesongjusterte tall for samlede utførte investeringer i norsk industri økte med 14 prosent fra 3. kvartal 2010 til 4. kvartal 2010.

Utførte investeringer per kvartal i kraftforsyning. 1. kvartal 2000-4. kvartal 2010. 2005=100

Fallende investeringsnivå i bergverksdrift

Utførte investeringer i bergverksdrift utgjorde i underkant av 1,8 milliarder kroner i 2010 - målt i løpende priser. Dette gir en nedgang på 28 prosent fra toppåret 2009, men er fortsatt et høyt nivå historisk sett. Tallene for 2011 antyder en moderat reduksjon i investeringene.

Høye anslag for kraftforsyning

Målt i løpende priser utgjorde utførte investeringer i kraftforsyning om lag 14,6 milliarder kroner i 2010. Dette gir en årsvekst på 16 prosent fra 2009, og er et høyt nivå historisk sett. økte investeringer i fjernvarme bidro i stor grad til oppgangen. Nye anslag for 2011 er vesentlig større enn tilsvarende tall gitt for 2010. Utsikter til et høyere investeringsnivå innenfor produksjon av elektrisk kraft bidrar sterkt til veksten. Realisering av flere store vindkraftprosjekter forklarer delvis denne utviklingen. Det er også forventning om økte investeringer i overføring og distribusjon av elektrisk kraft, samt økte investeringer i fjernvarme.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
Antatt 2009,
registrert i
1. kv. 2009
Antatt 2010,
registrert i
1. kv. 2010
Antatt 2011,
registrert i
1. kv. 2011
Utført 2009,
registrert i
1. kv. 2010
Utført 2010,
registrert i
1. kv. 2011
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 36 331 35 163 39 066 36 936 34 334
Bergverksdrift  901 1 363 1 302 2 459 1 764
Industri 22 503 19 341 18 883 21 871 17 959
Kraftforsyning 12 927 14 459 18 881 12 606 14 612

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme at resultatene spriker noe for de to undersøkelsene. Kilder til avvik er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS benytter SN2007 som standard for næringsgruppering, mens KNR benytter SN2002.
  • KIS estimerer populasjonsnivået ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver siste tilgjengelige tall fra nasjonalregnskapet med endringstall fra KIS.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.