8393_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8393
Avventende fra industrinæringene
statistikk
2010-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avventende fra industrinæringene

De samlede investeringene i industrien ligger an til å bli vesentlig lavere i år enn i fjor, og det er ventet ytterligere nedgang neste år.

Investeringsanslag 2000-2010 registrert i 3. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Foreløpige tall for 2010 viser at de samlede investeringene i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil utgjøre 35,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Resultatet ligger 10 prosent under tilsvarende anslag for 2009. Fallende investeringer i industrien er hovedårsak til denne nedgangen. 2011-tallene antyder 8 prosent vekst i samlet investeringsnivå, noe som skyldes svært høye anslag for kraftforsyningsnæringen. Det er ventet at industriinvesteringene vil fortsette å falle. Dermed ligger det an til at kraftforsyning vil få betydelig høyere investeringer enn industrien i 2011.

Lavere investeringsnivå i industrien

Målt i løpende verdi anslås samlede industriinvesteringer i 2010 til om lag 19 milliarder kroner. Resultatet ligger dermed 21 prosent under tilsvarende tall for i fjor, men er om lag på det jevne historisk sett. Avslutning av flere store prosjekter i næringen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri forklarer mye av nedgangen. Andre næringer med betydelig reduksjon i investeringene er metallvareindustri samt maskinreparasjon og -installasjon. Foreløpige tall for 2011 antyder et ytterligere fall i industriinvesteringene. Utsikter til enda lavere investeringsnivå i næringen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri er hovedårsaken til dette. Samlede investeringer i næringsmiddel- og drikkevareindustrien ventes å bli høye også neste år.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2000 -2. kvartal 2010. 2005=100

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien viser kun mindre endringer i første halvår 2010.

Lavere investeringsnivå i bergverksdrift

Nye anslag for 2010 viser at samlede investeringer i bergverksdrift vil beløpe seg til i underkant av 1,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Resultatet ligger 38 prosent under tilsvarende tall for i fjor, men nivået er fortsatt ganske høyt sett i et historisk perspektiv. 2011-tallene antyder fallende investeringer neste år.

Svært høye anslag for kraftforsyning

2010-anslaget for kraftforsyning viser at de samlede investeringene i næringen vil beløpe seg til i overkant av 15 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Resultatet ligger 13 prosent over tilsvarende tall for i fjor, og det er fjernvarmeutbygging som bidrar mest til oppgangen. Foreløpige tall for 2011 antyder kraftig vekst i investeringene. Behov for større overføringskapasitet i elektrisitetsnettet er en medvirkende årsak til dette. I tillegg kommer økte investeringer i vindkraft og fjernvarme.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner.
  Antatt 2009, registrert i 3. kvartal 2008 Antatt 2010, registrert i 3. kvartal 2009 Antatt 2011, registrert i 3. kvartal 2010 Utført og antatt 2009, registrert i 3. kvartal 2009 Utført og antatt 2010, registrert i 2. kvartal 2010 Utført og antatt 2010, registrert i 3. kvartal 2010
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 32 692 33 652 36 500 39 749 34 257 35 598
Bergverksdrift 1 193  519  364 2 582 1 071 1 597
Industri 21 701 17 740 15 999 23 899 18 533 18 943
Kraftforsyning 9 798 15 393 20 136 13 268 14 653 15 058

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme at resultatene spriker noe for de to undersøkelsene. Kilder til avvik er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

  • KIS benytter SN2007 som standard for næringsgruppering, mens KNR benytter SN2002.

  • KIS estimerer populasjonsnivået ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver siste tilgjengelige tall fra nasjonalregnskapet med endringstall fra KIS.

  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Ny tabell i Statistikkbanken

Fra og med 2. kvartal 2010 frigis sesongjusterte tidsserier for følgende hovedaggregater:

  • Bergverksdrift, industri og kraftforsyning (SN2007: 05, 07, 08, 09.9, 10-33, 35)

  • Bergverksdrift og industri (SN2007: 05, 07, 08, 09.9, 10-33)

  • Bergverksdrift (SN2007: 05, 07, 08, 09.9)

  • Industri (SN2007: 10-33)

  • Kraftforsyning (SN2007: 35)

Disse ligger tilgjengelig i tabell 08147 i Statistikkbanken.