8395_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8395
Høye 2011-tall for kraftforsyning
statistikk
2010-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høye 2011-tall for kraftforsyning

Samlet investeringsnivå i 2010 ventes å bli vesentlig lavere enn i fjor, men nye anslag for 2011 tyder på at utviklingen er i ferd med å snu. Svært høye tall for investeringer i kraftforsyning er årsaken til dette.

Investeringsanslag 2000-2010 registrert i 2. kvartal samme år. Mill. løpende kroner

Forløpige tall for 2010 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i overkant av 34 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Resultatet ligger 13 prosent under nivået fra i fjor, og det er industrinæringene som står for mesteparten av nedgangen. Nye anslag for 2011 antyder imidlertid vekst i samlet investeringsnivå. Høye tall for investeringer i kraftforsyning er årsaken til dette. Det er ventet at industriinvesteringene vil fortsette å falle i 2011, men nedgangen synes å bli langt svakere enn i år. Statistisk sentralbyrå ønsker å presisere at det er en viss grad av usikkerhet knyttet til anslag gitt på et så tidlig tidspunkt.

Signaler om kraftig vekst i investeringer i elektrisitetsnettet

Samlet investeringsnivå i kraftforsyning beregnes til i underkant av 14,7 milliarder kroner i 2010 - målt i løpende verdi. Dette gir en oppgang på 13 prosent fra i fjor, og det er investeringer i fjernvarme som øker mest. 2011-tallene antyder ytterligere vekst i investeringsnivået. Svært høye anslag for investeringer i overføring og distribusjon av elektrisk kraft er hovedårsaken til dette. I tillegg bidrar økte investeringer i vindkraft og fjernvarme til å trekke tallene opp.

Svak vekst i sesongjusterte tall

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien økte svakt fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 etter en lengre periode med nedgang.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 2000-1. kvartal 2010. 2005=100

Samlet investeringsnivå i industrien beregnes til 18,5 milliarder kroner i 2010 - målt i løpende verdi. Resultatet ligger 24 prosent under nivået fra i fjor, men historisk sett er dette et tall på det jevne. Avslutning av flere store prosjekter i næringen oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri forklarer noe av nedgangen. I tillegg registreres det et generelt fall i investeringsnivået. En gradvis omlegging til færre og større produksjonsenheter bidrar til høye investeringer i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

2011-anslaget for industrien ligger 11 prosent under tilsvarende tall for i år. Utsikter til generell nedgang i investeringsnivået er årsaken til dette. Unntaket her er næringen annen verkstedindustri hvor et nytt stort prosjekt bidrar til å trekke tallene opp. Samlede investeringer i næringsmiddel- og drikkevareindustrien ventes å bli høye også neste år.

Lavere investeringsnivå i bergverksdrift

Nye tall for 2010 viser at samlede investeringer i bergverksdrift vil beløpe seg til i overkant av 1 milliard kroner - målt i løpende verdi. Dette er bortimot en halvering fra i fjor, men nivået er fortsatt ganske høyt historisk sett. To store enkeltprosjekter er inne i en avsluttende fase og bidrar dermed sterkt til nedgangen.

Revisjoner i kraftforsyning

Endelige tall for utførte investeringer i kraftforsyningsnæringen i 2008 (SN2007: 35) er oppjustert med om lag 1,1 milliarder kroner. Ny informasjon fra oppgavegiverne er bakgrunnen for endringen. Samlet effekt av revisjoner i tallmaterialet og endringer populasjonsavgrensningen (se tekstboks om populasjonavgrensning) gir et fall i investeringene på 13 prosent fra 2008 til 2009. Tidligere resultater viste en flat utvikling.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2009, registrert i 2. kvartal 2008 Antatt 2010, registrert i 2. kvartal 2009 Antatt 2011, registrert i 2. kvartal 2010 Utført og antatt 2009, registrert i 2. kvartal 2009 Antatt 2010, registrert i 1. kvartal 2010 Utført og antatt 2010, registrert i 2. kvartal 2010
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 31 090 32 143 34 676 39 503 35 163 34 257
Bergverksdrift 1 347  900  369 2 061 1 363 1 071
Industri 19 885 17 201 15 345 24 485 19 341 18 533
Kraftforsyning 9 858 14 042 18 963 12 958 14 459 14 653

Kilder til avvik

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme at resultatene spriker noe for de to undersøkelsene. Kilder til avvik er:

 • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

 • KIS benytter SN2007 som standard for næringsgruppering, mens KNR benytter SN2002.

 • KIS estimerer populasjonsnivået ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver siste tilgjengelige tall fra nasjonalregnskapet med endringstall fra KIS.

 • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Nye underaggregater for kraftforsyning

Fra og med 1. kvartal 2010 frigis det også egne underaggregater for kraftforsyningsnæringen (SN2007: 35). Disse er:

 • Produksjon av elektrisitet (SN2007: 35.11)

 • Overføring og distribusjon av elektrisitet (SN2007: 35.12, 35.13, 35.14)

 • Fjernvarme og annen kraftforsyning (SN2007: 35.2, 35.3)

Tilføyelse ved lov av 30. juni 2006 nr. 59 i § 4-6 av energiloven (krav om selskapsmessig skille) har ført til at kraftselskapene etablerer separate foretak for kraftproduksjon og nettvirksomhet. Dermed er det mulig å splitte hovedaggregatet på tidligere nevnte undergrupper. Tidsserier tilbake til 2006 er gjort tilgjengelig i Statistikkbanken, og de nye aggregatene er innlemmet i tabell 2 og 3.

Populasjonsavgrensning

Siden forrige frigivning er følgende avgrensninger vedtatt for kraftforsyningsnæringen (SN2007: 35):

 • Energigjenvinning ved forbrenning av avfall flyttes til næringen innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall (SN2007: 38).

 • Energigjenvinning ved produksjon av alternative energibærere som biogass fra avfall flyttes til næringen innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall (SN2007: 38).

 • Produksjon av flytende nedkjølt naturgass (LNG) flyttes til næringen utvinning av råolje og naturgass (SN2007: 06).

 • Distribusjon av flytende nedkjølt naturgass (LNG) flyttes til næringen agentur- og engroshandel (SN2007: 46).

Investeringer i kraftforsyningsnæringen (SN2007: 35) er beregnet på nytt med utgangspunkt i revidert populasjon for perioden 2006-2009. Endringer i populasjonsavgrensingen har ført til at utførte investeringer er korrigert med følgende verdier for henholdsvis 2006-2009: -348 millioner, -725 millioner, -1557 millioner, -2161 millioner.