8401_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8401
Kraftig nedgang i industriinvesteringene
statistikk
2009-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig nedgang i industriinvesteringene

Samlet investeringsnivå for industri, bergverk og kraftforsyning er ventet å bli merkbart lavere i år enn i fjor. Negativ utvikling i industriinvesteringene er årsaken til dette.

Investeringsanslag 1989-2009 registrert i 3. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Foreløpige tall for 2009 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i underkant av 42 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 14 prosent under tilsvarende tall for 2008. Fallende investeringer i industrien er årsaken til nedgangen. Anslaget for 2010 antyder en flat utvikling i investeringsnivået. Svært høye tall for kraftforsyningsnæringen veier opp for en ytterligere reduksjon i industriinvesteringene.

Fallende investeringsnivå i industrien

Samlede industriinvesteringer i 2009 anslås til i underkant av 24 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 26 prosent under tilsvarende anslag gitt for 2008, men er fortsatt på et høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Fallende investeringer i eksportrettede næringer som kjemiske råvarer og metallindustri står for om lag halvparten av nedgangen. Andre næringer med et betydelig lavere investeringsnivå i år enn i fjor er maskinindustri, metallvareindustri samt gummi, plast og mineralsk industri.

Foreløpige tall for 2010 antyder en ytterligere reduksjon i industriinvesteringene, og fortsatt er det næringene kjemiske råvarer og metallindustri som står for mye av nedgangen. En gradvis omlegging til færre og større produksjonsenheter bidrar til økte investeringer i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kv 1999-2. kv 2009. 2005=100

Sesongjustere tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien faller kraftig i første halvår 2009. Fra første til andre kvartal var nedgangen på hele 19 prosent. Utviklingen må ses i sammenheng med et unormalt høyt investeringsnivå i 2008 og er delvis et resultat av at flere store industriprosjekter er avsluttet eller inne i en avsluttende fase. I tillegg kommer en generell nedgang i investeringene som en følge av svake konjunkturer.

Sterke 2009-tall for bergverksdrift

Nye anslag for 2009 viser at de samlede investeringene i bergverksdrift vil beløpe seg til i underkant av 2,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette gir en vekst på hele 141 prosent fra i fjor, og er det høyeste resultatet som er registrert for denne næringen. To store enkeltprosjekter som sammenfaller i tid medvirker sterkt til utviklingen. 2010-tallene antyder et lavere investeringsnivå neste år.

Venter økte investeringer i kraftforsyning

Foreløpige tall antyder et svært høyt investeringsnivå i kraftforsyningsnæringen neste år. Resultatet ligger hele 42 prosent over tilsvarende anslag gitt for 2009, som også er svært høyt sett i et historisk perspektiv. Utsikter til økte investeringer i produksjons- og overføringskapasitet for elektrisk strøm medvirker sterkt til resultatet. Flere store prosjekter innenfor produksjon og distribusjon av fjernvarme er en annen viktig faktor. 2009-anslaget for investeringer i kraftforsyning ligger på om lag 15,5 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Et tilsvarende resultat ble registrert på samme tid i 2008.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2008,
registrert i
3. kvartal 2007
Antatt 2009,
registrert i
3. kvartal 2008
Antatt 2010,
registrert i
3. kvartal 2009
Utført og antatt 2008,
registrert i
3. kvartal 2008
Utført og antatt 2009,
registrert i
2. kvartal 2009
Utført og antatt 2009,
registrert i
3. kvartal 2009
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 34 580 35 015 35 446 48 824 40 918 41 961
Bergverksdrift  327 1 193  519 1 072 2 061 2 582
Industri 22 784 21 702 17 740 32 179 24 485 23 899
Kraftforsyning 11 469 12 119 17 187 15 574 14 373 15 480