8405_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8405
Svært høyt investeringsnivå i 2008
statistikk
2009-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svært høyt investeringsnivå i 2008

Investeringene økte merkbart fra 2007 til 2008. Foreløpige tall for 2009 tyder på at denne utviklingen ikke vil fortsette.

Utførte investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2008 beløp seg til 49,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette gir en vekst på 23 prosent fra 2007 og er et uvanlig høyt nivå historisk sett. Industrien bidro sterkt til oppgangen, men det registreres også en økning i tallene for bergverksdrift og kraftforsyning. Foreløpige tall for 2009 antyder en merkbar nedgang i investeringene. Svakere resultater for industrien er hovedårsaken til dette.

Utførte investeringer. 1989-2008. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner

Venter industriinvesteringer på 2007-nivå

Foreløpige tall for 2009 er 20 prosent lavere enn tilsvarende anslag gitt for 2008 og antyder et investeringsnivå i industrien som er på linje med det man hadde i 2007. På tross av nedgangen er dette et høyt resultat historisk sett. Enkelte prosjekter innenfor solcellerelatert virksomhet er nå inne i en avsluttende fase og bidrar således til å trekke ned tallene for kjemiske råvarer, mens omfattende etterspørselsvikt etter metaller fører til en kraftig nedgang i investeringer i metallindustrien. For sistnevnte næring er 2009-anslaget nedjustert med 40 prosent fra novemberundersøkelsen. Kapasitetsoppbyggingen i verftsrelaterte næringer (transportmiddelindustri, maskinindustri, metallvareindustri) synes ikke å fortsette. Svakere ordretilgang (se Kvartalsvis ordrestatistikk ) er trolig årsaken til dette. Et stort prosjekt i næringen gjenvinning bidrar til kraftig vekst i resultatet for aggregatet møbelindustri- og annen industri.

Industriinvesteringene økte med 25 prosent

Samlede investeringer i industrien beløp seg til 33,7 milliarder kroner i 2008 - målt i løpende priser. Dette gir en vekst på 25 prosent fra 2007 og er et høyt nivå historisk sett. Store investeringer i næringene oljeraffinering og kjemisk industri medvirket sterkt til utviklingen. Mye av oppgangen for kjemisk industri skyldes bygging av nye produksjonsanlegg innenfor solcellerelatert virksomhet. I tillegg kom omfattende oppgradering av allerede eksisterende anlegg i de aktuelle næringene. En pågående strukturrasjonalisering innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien medvirket også til å trekke opp tallene. Andre næringer med merkbar vekst i investeringene var trelast- og trevareindustri, metallindustri og maskinindustri. Et stort prosjekt i mineralproduktindustrien ble avsluttet i 2007. Dette gir et kraftig fall i resultatet for denne næringen. Treforedlingsindustrien melder også om en merkbar nedgang i investeringene.

Stor aktivitet i bergverksdrift

Innenfor bergverksdrift beløp samlede investeringer i 2008 seg til i overkant av 1 milliard kroner - målt i løpende priser. Dette gir en vekst på hele 45 prosent fra 2007. Flere relativt store prosjekter i de aktuelle næringene medvirket sterkt til oppgangen. Foreløpige tall for inneværende år tyder på tilsvarende investeringsnivå som i 2008. Nye prosjekter kommer til og bidrar til å opprettholde nivået.

Fortsatt høye investeringer i kraftforsyning

Utførte investeringer i kraftforsyning i 2008 beløp seg til 14,9 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette gir en vekst på 17 prosent fra 2007 og er et høyt nivå historisk sett. En bred oppgang i investeringene var drivkraften bak utviklingen. Foreløpige tall for 2009 tyder på et litt høyere investeringsnivå enn i fjor. Flere store prosjekter knyttet til produksjon og distribusjon av fjernvarme bidrar til å opprettholde aktiviteten innenfor næringen.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2007, registrert
i 1. kvartal 2007
Antatt 2008, registrert
i 1. kvartal 2008
Antatt 2009, registrert
i 1. kvartal 2009
Utført 2007, registrert
i 1. kvartal 2008
Utført 2008, registrert
i 1. kvartal 2009
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 38 844 46 810 40 998 40 220 49 588
Bergverksdrift  530  889  905  742 1 075
Industri 24 565 31 369 25 151 26 835 33 658
Kraftforsyning 13 749 14 552 14 942 12 644 14 856

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra og med 2009-årgangen tar man i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Investeringsstatistikken vil påvirkes av endringen i nomenklaturen fra og med frigivningen av verditall for utførte investeringer i 1. kvartal 2009. Klikk her for å lese mer om hva dette vil bety for brukere, beregninger og publiseringer .