8407_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8407
Ventar lågare investeringar i industrien
statistikk
2008-12-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ventar lågare investeringar i industrien

Samla investeringar i industrien er venta å bli lågare i 2009 enn i inneverande år, men nivået ligg framleis an til å bli ganske høgt historisk sett.

Investeringsanslag 1989-2008 registrert i 4. kvartal same år. Millionar løpande kroner

Førebelse tal for 2008 syner at samla investeringar i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil liggje på om lag 49,7 milliardar kroner - målt i løpande prisar. Dette gir ein auke på 22 prosent samanlikna med tilsvarande tal for i fjor. Tala for 2009 syner ein moderat nedgang i investeringane. Avslutning av nokre store prosjekt i industrien er ei medverkande årsak til denne utviklinga.

Høge investeringar i oljeraffinering og solcellerelatert verksemd

Tala for 2008 syner at samla investeringar i industrien vil liggje på om lag 33,4 milliardar kroner, målt i løpande prisar. Resultatet er 23 prosent høgare enn tilsvarande tal for 2007 og om lag uendra frå august-undersøkinga. Bygging av nye fabrikkanlegg og omfattande oppgraderingar innanfor oljeraffinering og solcellerelatert verksemd er hovudårsaka til dette. Omstruktureringar i nærings- og nytingsmiddelindustrien medverkar også til å trekkje opp tala. Andre næringar med merkbar auke i investeringane er metallindustri og trelast- og trevareindustri. Eit stort prosjekt i mineralproduktindustrien blei avslutta i 2007. Dette gir eit kraftig fall i investeringane for denne næringa. Treforedlingsindustrien melder også om merkbar nedgang i investeringane.

Resultata for 2009 er 10 prosent lågare enn tilsvarande tal for i år. Avslutning av fleire store prosjekt innanfor solcellerelatert verksemd er ei viktig årsak til dette. Andre næringar som ventar nedgang i investeringane er nærings- og nytingsmiddelindustri, metallvareindustri og maskinvareindustri. Eit nytt stort prosjekt innanfor gjenvinning er med på å trekkje opp tala for annan industri.

Tala for investeringar i bergverksdrift i 2009 er kraftig nedjusterte frå august-undersøkinga. Vedtak om utsetjing av eit nytt stort prosjekt er ei medverkande årsak til dette. Førebelse tal for 2008 syner at samla investeringar i inneverande år vil liggje på i overkant av 1 milliard kroner.

Ventar auka investeringar i kraftforsyning

Førebelse tal for kraftforsyning syner at samla investeringar i 2008 vil liggje på om lag 15,4 milliardar kroner, målt i løpande prisar. Dette er gir ein auke på 20 prosent samanlikna med tilsvarande tal for i fjor. Tala for 2009 syner ein ytterlegare oppgang i investeringane. Fleire store prosjekt knytt til produksjon av fjernvarme medverkar til å trekkje opp tala.

Utførte og pårekna investeringar i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millionar løpande kroner
  Pårekna 2007,
registrert i 4. kvartal 2006
Pårekna 2008,
registrert i 4. kvartal 2007
Pårekna 2009,
registrert i 4. kvartal 2008
Utført og pårekna 2007,
registrert i 4. kvartal 2007
Utført og pårekna 2008,
registrert i 3. kvartal 2008
Utført og pårekna 2008,
registrert i 4. kvartal 2008
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 32 437 41 765 40 448 40 692 50 114 49 736
Bergverksdrift  366  394  367  682 1 073 1 031
Industri 20 228 27 951 25 275 27 153 33 472 33 339
Kraftforsyning 11 843 13 421 14 806 12 856 15 568 15 366