8409_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8409
Venter utflating til neste år
statistikk
2008-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Venter utflating til neste år

Samlede investeringer i 2008 ventes å bli merkbart høyere enn i foregående år. Det ser ikke ut til at denne utviklingen vil fortsette i 2009.

Foreløpige tall for 2008 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i overkant av 50 milliarder kroner - målt i løpende priser. Anslaget ligger 17 prosent over tilsvarende tall for 2007. 2009-tallene antyder en flat utvikling i investeringene. Høyere anslag for bergverksdrift og kraftforsyning veier opp for noe lavere tall for industrien.

Investeringsanslag 1989-2008 registrert i 3. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Venter lavere investeringsnivå neste år

2008-anslaget for industrien beløper seg til i underkant av 33,5 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er hele 21 prosent over tilsvarende tall for 2007. Flere store prosjekter innenfor oljeraffinering og solcellerelatert virksomhet kombinert med en bred oppgang i investeringer i nærings- og nytelsesmiddelindustrien er hovedårsaken til den sterke utviklingen. Økte investeringer i metallindustri samt trelast- og trevareindustri medvirker også til å trekke tallene opp. Et stort prosjekt i mineralproduktindustrien ble avsluttet i 2007. Dette gir en betydelig svakere utvikling for denne næringen. Treforedlingsindustrien melder også om en merkbar nedgang i investeringene.

2009-tallene antyder et noe lavere investeringsnivå i industrien. Forventning om fallende investeringer i næringene kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller er hovedårsaken til dette. Utsikter til høyere investeringer i næringene næringsmiddelindustri samt trelast- og trevareindustri bidrar til å dempe nedgangen.

2008-anslaget for bergverksdrift ligger i overkant av 1 milliard kroner - målt i løpende priser. Dette er om lag uendret fra mai-undersøkelsen. 2009-tallene antyder ytterligere vekst i investeringene.

Store investeringer i kraftforsyning

Foreløpige tall for 2008 viser at samlede investeringer i kraftforsyning ventes å beløpe seg til om lag 15,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Anslaget ligger 7 prosent over tilsvarende tall for 2007 og er svært høyt historisk sett. 2009-tallene antyder ytterligere vekst i investeringene.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2007, registrert i 3. kv. 2006 Antatt 2008, registrert i 3. kv. 2007 Antatt 2009, registrert i 3. kv. 2008 Utført og antatt 2007, registrert i 3. kv. 2007 Utført og antatt 2008, registrert i 2. kv. 2008 Utført og antatt 2008, registrert i 3. kv. 2008
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 25 512 35 432 35 684 42 868 48 405 50 114
Bergverksdrift  339  338 1 197  640 1 052 1 073
Industri 15 963 23 625 22 371 27 650 31 733 33 472
Kraftforsyning 9 210 11 469 12 116 14 578 15 621 15 568