8411_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8411
Høyt investeringsnivå også i 2009
statistikk
2008-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt investeringsnivå også i 2009

De første anslagene for 2009 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli noe høyere enn i inneværende år.

Foreløpige tall for 2008 viser at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i overkant av 48 milliarder kroner - målt i løpende priser. Anslaget ligger 21 prosent over tilsvarende tall for 2007. De første beregningene for 2009 antyder en liten økning i samlet investeringsnivå, men det vil alltid være en viss grad av usikkerhet knyttet til så tidlige anslag.

Investeringsanslag 1989-2008 registrert i 2. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Høyt investeringsnivå i industrien

2008-anslaget for industrien beløper seg til om lag 31,7 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 26 prosent over tilsvarende tall for 2007 og det høyeste anslaget som noen gang er registrert i undersøkelsen. Flere store prosjekter i oljeraffinering og kjemisk industri, kombinert med bred oppgang i investeringer innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien, er hovedårsaken til økningen. Andre næringer med merkbar vekst i investeringene er trelast- og trevareindustri samt maskinindustrien. Et stort prosjekt innenfor mineralproduktindustrien ble avsluttet i 2007. Dette fører til et betydelig fall i investeringene for denne næringen i 2008. Treforedlingsindustrien melder også om en merkbar nedgang i investeringene.

Når det gjelder 2009, antyder foreløpige anslag for industrien en flat utvikling i investeringsnivået. Utsikter til svært høye investeringer i nærings- og nytelsesmiddelindustri kompenserer for et noe lavere investeringsnivå i næringen oljeraffinering og kjemisk industri. I tillegg bidrar trelast- og trevareindustrien til å trekke opp tallene. Metallindustrien venter noe lavere investeringer i 2009. For andre næringer er det kun snakk om mindre endringer.

2008-anslaget for bergverksdrift ligger i overkant av 1 milliard kroner - målt i løpende priser. Dette er det høyeste beløpet som noen gang er registrert i den nåværende utgaven av undersøkelsen. Bred oppgang i investeringer innenfor næringen er årsaken til dette. 2009-anslaget antyder en ytterligere vekst i investeringsnivået. Et nytt stort prosjekt bidrar sterkt til å trekke opp tallene.

Store investeringer i kraftforsyning

Foreløpige tall for 2008 viser at samlede investeringer innenfor kraftforsyning vil beløpe seg til om lag 15,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Anslaget ligger 10 prosent over tilsvarende tall for 2007 og er svært høyt historisk sett. 2009-anslaget antyder ytterligere vekst i investeringene, men økningen viser tegn til å flate ut.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2007, registrert i 2. kv. 2006 Antatt 2008, registrert i 2. kv. 2007 Antatt 2009, registrert i 2. kv. 2008 Utført og antatt 2007, registrert i 2. kv. 2007 Antatt 2008, registrert i 1. kv. 2008 Utført og antatt 2008, registrert i 2. kv. 2008
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 25 278 32 010 33 825 40 067 46 810 48 405
Bergverksdrift  230  211 1 331  567  889 1 052
Industri 15 592 20 499 20 378 25 265 31 369 31 733
Kraftforsyning 9 456 11 299 12 116 14 234 14 552 15 621