8413_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8413
Kraftig vekst i investeringene
statistikk
2008-03-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig vekst i investeringene

Samlet investeringsnivå for industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte kraftig fra 2006 til 2007. Anslaget for 2008 antyder tilsvarende utvikling i inneværende år.

Utførte investeringer 1989-2007. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner

Utførte investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2007 beløp seg til 40,2 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette gir en økning på 20 prosent fra 2006 og er et svært høyt nivå historisk sett. Både industri og kraftforsyning medvirket sterkt til oppgangen. 2008-anslaget tyder på ytterligere vekst i investeringene. Svært høye tall for industrien er årsaken til dette.

Høyt investeringsnivå i industrien

For industrien beløp samlede investeringer seg til 26,8 milliarder kroner i 2007 - målt i løpende priser. Dette gir en økning på hele 21 prosent fra 2006. Store investeringer i næringen oljeraffinering og kjemisk industri medvirket sterkt til utviklingen. Etablering av nye produksjonsanlegg innenfor solcellerelatert virksomhet og omfattende oppgraderinger hos flere foretak er årsaken til de høye investeringene. Gunstige markedsforhold for produsenter av ikke-jernholdige metaller ga grunnlag for økte investeringer i denne næringen, men foreløpig er det kun snakk om å opprettholde eller utbedre eksisterende anlegg. Behov for større produksjonskapasitet som følge av uvanlig høye ordrereserver hos verftene førte til bred vekst i investeringene for næringene transportmiddelindustri, metallvareindustri og maskinindustri. Et stort prosjekt innenfor mineralproduktindustrien ble avsluttet i 2007 og bidro dermed til lavere investeringer for denne næringen.

Det nye 2008-anslaget for industrien er 28 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2007. Forventning om et svært høyt investeringsnivå i næringene næringsmiddelindustri, oljeraffinering og kjemisk industri samt maskinindustrien er hovedårsaken til dette. Utsikter til en halvering av investeringene innenfor treforedling bidrar til å dempe oppgangen noe.

For bergverksdrift beløp samlede investeringer seg til i overkant av 740 millioner kroner i 2007 - målt i løpende priser. Dette gir en økning på 7 prosent fra 2006. Anslaget for 2008 antyder kraftig vekst i investeringene i inneværende år.

Forventer en utflating i investeringsnivået

Utførte investeringer innenfor kraftforsyning i 2007 beløp seg til 12,6 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette gir en vekst på 19 prosent fra 2006. Behov for mer kraft samt omfattende oppgradering og utbygging av distribusjonsnettet er årsaken til den kraftige økningen. 2008-anslaget for kraftforsyning antyder en mer moderat vekst i investeringsnivået i inneværende år.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2006,
registrert i
1. kvartal 2006
Antatt 2007,
registrert i
1. kvartal 2007
Antatt 2008,
registrert i
1. kvartal 2008
Utført 2006,
registrert i
1. kvartal 2007
Utført 2007,
registrert i
1. kvartal 2008
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 30 148 38 844 46 810 33 387 40 220
Bergverksdrift  324  530  889  693  742
Industri 18 059 24 565 31 369 22 105 26 835
Kraftforsyning 11 765 13 749 14 552 10 589 12 644