8417_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8417
Høyere investeringsanslag for 2007
statistikk
2007-09-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere investeringsanslag for 2007

Det samlede investeringsnivået i 2007 er ventet å bli enda høyere enn hva anslaget fra mai-undersøkelsen la til grunn. Tallene for kommende år øker også merkbart i samme tidsrom.

Foreløpige tall for 2007 anslår summen av nyinvesteringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning til i underkant av 43 milliarder kroner, målt i løpende priser. Dette er 28 prosent over tilsvarende anslag for 2006 og en oppjustering på 7 prosent fra foregående undersøkelse. Et stadig høyere investeringsnivå innenfor industri og kraftforsyning er drivkraft bak utviklingen. 2008-anslaget ligger hele 39 prosent over tilsvarende tall for 2007. Dette resultatet bekrefter tendensen fra foregående undersøkelse, men fortsatt er det knyttet stor grad av usikkerhet til anslaget.

Investeringsanslag 1989-2007 registrert i 3. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Økte investeringer i industrien

Summen av nyinvesteringer innenfor industrien i 2007 anslås til 27,7 milliarder kroner, målt i løpende priser. Dette er 30 prosent over tilsvarende tall gitt for 2006 og en merkbar økning fra foregående undersøkelse. Næringene mineralproduktindustri samt nærings- og nytelsesmiddelindustri bidrar sterkt til å justere opp anslaget. Flere store prosjekter innenfor oljeraffinering og kjemisk industri medvirker sterkt til de høye 2007-tallene. Blant annet gjelder dette for solcellerelatert virksomhet. Bedret lønnsomhet for produsenter av ikke-jernholdige metaller samt behov for større produksjonskapasitet i en rekke næringer (se, mai-undersøkelsen) fører også til omfattende investeringer.

2008-anslaget ligger hele 48 prosent over tilsvarende tall for 2007. Flere store prosjekter i næringen oljeraffinering og kjemisk industri bidrar sterkt til oppgangen. Andre næringer som venter betydelig vekst i investeringene, er metallindustri, maskinindustri samt nærings- og nytelsesmiddelindustri. Et stort prosjekt i mineralproduktindustrien er inne i en avsluttende fase og bidrar dermed til å trekke ned tallene for denne næringen.

Foreløpige tall for bergverksdrift viser at summen av nyinvesteringer i 2007 vil beløpe seg til i overkant av 600 millioner, målt i løpende priser. Dette er et resultat på litt over det jevne historisk sett, men merkbart mindre enn i toppåret 2005. 2008-anslaget tyder på at investeringene vil holde seg på om lag samme nivå som i inneværende år.

Høyt investeringsnivå i kraftforsyning

Summen av nyinvesteringer innenfor kraftforsyning i 2007 anslås til 14,6 milliarder kroner, målt i løpende priser. Dette er hele 26 prosent over tilsvarende anslag for 2006 og et høyt nivå historisk sett. Behov for mer kraft kombinert med omfattende oppgradering og utbygging av distribusjonsnettet forklarer utviklingen i denne næringen. 2008-anslaget antyder 25 prosent vekst i investeringene sett i forhold til inneværende år.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2006, registrert i 3. kv. 2005 Antatt 2007, registrert i 3. kv. 2006 Antatt 2008, registrert i 3. kv. 2007 Utført og antatt 2006, registrert i 3. kv. 2006 Antatt 2007, registrert i 2. kv. 2007 Utført og antatt 2007, registrert i 3. kv. 2007
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 23 868 25 512 35 432 33 375 40 067 42 868
Bergverksdrift  270  339  338  453  567  640
Industri 14 734 15 963 23 625 21 348 25 265 27 650
Kraftforsyning 8 864 9 210 11 469 11 575 14 234 14 578