8419_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8419
Venter vedvarende vekst i investeringene
statistikk
2007-06-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Venter vedvarende vekst i investeringene

Nye tall for 2007 viser sterk vekst i investeringene for både industri og kraftforsyning, mens 2008-anslagene antyder et enda høyere investeringsnivå enn i inneværende år.

Foreløpige tall for 2007 viser at summen av nyinvesteringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i overkant av 40 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 23 prosent over tilsvarende anslag for 2006 og et høyt nivå historisk sett. Bred oppgang i investeringsnivået kombinert med flere store prosjekter er årsak til utvikingen. 2008-anslaget ligger 27 prosent over tilsvarende tall for 2007, men det vil alltid herske stor grad av usikkerhet knyttet til anslag gitt på et så tidlig tidspunkt. Kapasitetsbegrensninger eller vesentlige endringer i rammebetingelsene kan føre til at prosjekter kanselleres eller forskyves ut i tid.

Investeringsanslag 1989-2007 registrert i 2. kvartal samme år. Mill. løpende kroner

Bred oppgang i industriinvesteringene

Summen av nyinvesteringer innenfor industrien i 2007 anslås til om lag 25,3 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 22 prosent over tilsvarende anslag for 2006 og betydelig mer enn i toppåret 1998. Flere store prosjekter innenfor næringen oljeraffinering og kjemisk industri bidrar sterkt til å trekke opp totaltallene, mens bedret lønnsomhet som en følge av høye metallpriser, er en sannsynlig forklaring på økt investeringsvilje i metallindustrien. Mangel på ledig kapasitet innenfor produksjon av byggevarer (mineralprodukter, trelast- og trevarer) fører til omfattende nyinvesteringer i disse næringene (jamfør Konjunkturbarometeret ). Tilsvarende utvikling registreres i verfts- og offshoreindustrien (transportmidler og oljeplattformer) samt for disse næringenes underleverandører (metallvareindustri, maskinvareindustri, elektroteknisk- og optisk industri).

2008-anslaget for industrien ligger hele 31 prosent over tilsvarende anslag for inneværende år. Svært høye tall for næringen oljeraffinering og kjemisk industri bidrar sterkt til utviklingen. Næringene metallindustri, maskinindustri samt elektroteknisk og optisk industri venter også betydelig vekst i investeringene. Et stort prosjekt innenfor mineralproduktindustrien går inn i en avsluttende fase og bidrar dermed til å trekke ned tallene for denne næringen.

Foreløpige tall for 2007 viser at summen av nyinvesteringer innenfor bergverksdrift vil beløpe seg til i underkant av 600 millioner kroner - målt i løpende verdi. Dette er nesten en dobling av 2006-anslaget, men likevel merkbart lavere enn tilsvarende tall for 2005 og 2004.

Høye tall for kraftforsyning

Summen av nyinvesteringer innenfor kraftforsyning i 2007 anslås til om lag 14,2 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette er 23 prosent over tilsvarende anslag for 2006 og et svært høyt nivå historisk sett. Behov for mer kraft kombinert med omfattende oppgradering og utbygging av distribusjonsnettet forklarer utviklingen for denne næringen. 2008-anslaget antyder ytterligere oppgang i investeringsnivået.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2006, registrert i 2. kv. 2005 Antatt 2007, registrert i 2. kv. 2006 Antatt 2008, registrert i 2. kv. 2007 Utført og antatt 2006, registrert i 2. kv. 2006 Antatt 2007, registrert i 1. kv. 2007 Utført og antatt 2007, registrert i 2. kv. 2007
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 24 313 25 278 32 010 32 690 38 844 40 067
Bergverksdrift  266  230  211  380  530  567
Industri 14 182 15 592 20 499 20 701 24 565 25 265
Kraftforsyning 9 865 9 456 11 299 11 610 13 749 14 234