8421_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8421
Historisk høyt investeringsnivå i 2006
statistikk
2007-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Historisk høyt investeringsnivå i 2006

Samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte med hele 16 prosent fra 2005 til 2006. Anslaget for 2007 tyder på ytterligere vekst.

Endelige tall for nyinvesteringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2006 beløper seg til om lag 33,4 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette gir en økning på 16 prosent fra 2005 og er et svært høyt nivå historisk sett. Relativt sett bidro kraftforsyning sterkest til oppgangen, men merkbar vekst ble også registrert i nyinvesteringer innenfor industrien. Anslaget for 2007 tyder på ytterligere vekst i investeringene. Vekstraten synes å avta noe for kraftforsyning, mens den tiltar i industrien.

Utførte investeringer 1989-2006. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner

Økte investeringer i industrien

Summen av nyinvesteringer innenfor industrien beløp seg til om lag 22,1 milliarder kroner i 2006 - målt i løpende priser. Dette gir en vekst på 13 prosent fra 2005 og er et høyt nivå historisk sett. Store investeringer innenfor mineralproduktindustrien medvirket sterkt til resultatet. I tillegg registrerte man en merkbar oppgang for næringer som produserer investeringsvarer (metallvarer, maskinvarer, plattformer og skip med flere). Behov for økt produksjonskapasitet som en følge av en svært høy ordrebeholdning (jamfør Kvartalsvis ordrestatistikk ) er en sannsynlig forklaring på dette. Ferdigstilling av flere store prosjekter innenfor kjemisk råvareindustri førte til et kraftig fall i investeringsnivået for denne næringen. Andre næringer med merkbar nedgang i investeringsnivået var metallindustrien samt møbelindustri og annen industri.

Anslaget for 2007 tyder på tiltagende vekst i nyinvesteringer innenfor industrien. Hvis man tar utgangspunkt i tilsvarende tall for 2006, kan det se ut som om vekstraten vil ligge på i overkant av 30 prosent. Forventning om et svært høyt investeringsnivå innenfor oljeraffinering og kjemisk industri bidrar sterkt til utviklingen. Andre næringer med høye anslag for 2007 er treforedling, mineralproduktindustri, metallindustri samt elektroteknisk- og optisk industri.

Summen av nyinvesteringer innenfor bergverksdrift var om lag 8 prosent lavere enn i 2005. Anslaget for 2007 tyder på et høyere investeringsnivå for inneværende år.

Høyt investeringsnivå i kraftforsyning

Endelige tall for nyinvesteringer innenfor kraftforsyning i 2006 beløper seg til om lag 10,6 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette gir en vekst på hele 27 prosent fra 2005 og er et høyt nivå historisk sett. En kombinasjon av flere store prosjekter innenfor næringen samt en økning i det generelle investeringsnivået var årsak til utviklingen. Anslaget for 2007 antyder ytterligere vekst i investeringene, men vekstraten synes å avta noe i styrke. Behov for høyere innenlandsk produksjon av energi samt omfattende oppgradering og utbygging av distribusjonsnettet fører til et svært høyt investeringsnivå.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2005, registrert i 1. kv. 2005 Antatt 2006, registrert i 1. kv. 2006 Antatt 2007, registrert i 1. kv. 2007 Utført 2005, registrert i 1. kv. 2006 Utført 2006, registrert i 1. kv. 2007
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 27 530 30 148 38 844 28 697 33 387
Bergverksdrift  552  324  530  757  693
Industri 17 502 18 059 24 565 19 620 22 105
Kraftforsyning 9 476 11 765 13 749 8 320 10 589