8345_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8345
Venter høyt investeringsnivå i 2006
statistikk
2005-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Venter høyt investeringsnivå i 2006

De første anslagene for 2006 antyder et høyt investeringsnivå innenfor industri og kraftforsyning. Foreløpige tall for 2005 ligger noe over tilsvarende anslag for 2004.

Ifølge resultatene fra mai-undersøkelsen vil totale investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2005 beløpe seg til i overkant av 28 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 7 prosent over tilsvarende estimat for 2004. Høyt investeringsnivå innenfor enkeltnæringer i industrien bidrar i vesentlig grad til utviklingen. 2006-anslaget ligger hele 41 prosent over tilsvarende tall for 2005. Forventning om kraftig vekst i investeringer innenfor industri og kraftforsyning forklarer det høye resultatet. Statistisk sentralbyrå (SSB) finner det riktig å presisere at det er knyttet betydelig grad av usikkerhet til forventet investeringsnivå på et så tidlig tidspunkt.

Stigende investeringsnivå i industrien

Foreløpige tall for industrien tyder på at samlede investeringer i 2005 vil beløpe seg til i overkant av 18,3 milliarder kroner - målt i løpende priser. Anslaget ligger 10 prosent over tilsvarende tall gitt for 2004. Store investeringer innenfor næringene næringsmiddelindustri og kjemiske råvarer bidrar i vesentlig grad til å trekke opp nivået. Andre næringer med merkbar vekst i investeringene er trelast- og trevareindustri, forlag- og grafisk industri samt mineralproduktindustrien. Produsenter av ikke-jernholdige metaller samt metallvarer melder om lavere investeringsnivå enn i 2004.

2006-anslaget for investeringer i industrien ligger hele 28 prosent over tilsvarende tall for inneværende år. Forventning om et betydelig høyere investeringsnivå innenfor næringene nærings- og nytelsesmiddelindustri, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller bidrar i vesentlig grad til dette resultatet. Næringene treforedling og mineralproduktindustri venter også merkbar vekst i investeringene. Produsenter av metallvarer melder om et noe lavere investeringsnivå i 2006.

Samlet investeringsnivå innenfor bergverksdrift i 2005 anslås til om lag 700 millioner kroner. Dette er 9 prosent over tilsvarende tall for 2004 og et høyt nivå historisk sett.

Forventer høye investeringer i kraftforsyning

Foreløpige tall for kraftforsyning tyder på at samlede investeringer i 2005 vil beløpe seg til i overkant av 9 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette er et høyt nivå historisk sett, men om lag uendret fra 2004. 2006-anslaget antyder betydelig vekst i investeringene innenfor næringen. En kombinasjon av økende investeringsvilje og at flere store prosjekter er under utbygging, er årsak til dette. SSB finner det riktig å presisere at det er knyttet stor grad av usikkerhet til tallene på et så tidlig tidspunkt.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2004, registrert 2. kv. 2003 Antatt 2005, registrert 2. kv. 2004 Antatt 2006, registrert 2. kv. 2005 Utført og antatt 2004, registrert i 2. kv. 2004 Antatt 2005, registrert i 1. kv. 2005 Utført og antatt 2005, registrert i 2. kv. 2005
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 19 898 17 253 24 313 26 303 27 530 28 181
Bergverksdrift  449  217  266  639  552  697
Industri 13 351 11 073 14 182 16 589 17 502 18 328
Kraftforsyning 6 099 5 963 9 865 9 074 9 476 9 156