8351_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8351
Moderat vekst i investeringer
statistikk
2004-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i investeringer

Samlet investeringsnivå for industri, bergverksdrift og kraftforsyning ligger an til å bli noe høyere i 2004 enn i 2003. 2005-tallene tyder ikke på at denne utviklingen vil fortsette.

Summen av utførte og antatte investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning antyder et samlet investeringsnivå på om lag 27,4 milliarder kroner i 2004 - målt i løpende priser. Dette er en økning på 7 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2003. 2005-anslaget indikerer et lavere investeringsnivå enn i inneværende år. Forventning om redusert investeringsaktivitet i industrien er årsak til dette.

Økt investeringstakt i industrien i 2004

Foreløpige tall fra industrien tyder på at samlede investeringer i 2004 vil beløpe seg til om lag 17,6 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er en økning på 5 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2003. Lavere investeringsnivå innenfor metallindustri samt næringer som produserer transportmidler og oljeplattformer kompenseres av høyere aktivitet innenfor forlag og grafisk industri, oljeraffinering og kjemisk industri samt metallvareindustrien.

2005-anslaget ligger 9 prosent under tilsvarende vurdering for 2004. Ferdigstilling av flere store prosjekter innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller er hovedårsak til dette. Det er forventning om økte investeringer innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien samt kjemiske råvarer. Treforedling og transportmiddelindustri venter derimot en nedgang i investeringsnivået.

Samlede investeringer innenfor bergverksdrift estimeres til å ligge i overkant av 700 millioner kroner i 2004 - målt i løpende priser. Dette er et relativt høyt nivå historisk sett. 2005-anslaget antyder relativt store investeringer også neste år.

Høyt investeringsnivå innenfor kraftforsyning

Samlede investeringer innenfor kraftforsyning i 2004 antas å beløpe seg til i overkant av 9 milliarder kroner - målt i løpende priser, og utgjør en vekst på 10 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2003. 2005-anslaget er 3 prosent over tilsvarende vurdering for inneværende år. Dette indikerer ytterligere vekst i investeringene.

Ny metode: Fra utvalg til populasjon

Til og med 4. kvartal 2003 har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert aggregerte investeringstall for et utvalg bestående av om lag 1 900 bedrifter innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Resultater ble estimert som rene summer av rapporterte tall. Høy dekningsgrad og god svarprosent var grunnlaget for at denne enkle aggregeringen ble brukt som beregningsmåte i investeringsstatistikken.

For å heve kvaliteten på undersøkelsen og bedre sammenligningsgrunnlaget i forhold til annen kvantitativ statistikk, har SSB begynt å publisere estimerte investeringstall for hele populasjonen. Dette betyr at man får et nivåskifte i investeringsstatistikken. Estimerte investeringstall for hele populasjonen er beregnet tilbake til 1989 og publiseres i de ordinære tabellene samt i Statistikkbanken. For mer om denne omleggingen, se lenken Ny metode .

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2003 Antatt 2004 Antatt 2005 Utført og antatt 2003 Utført og antatt 2004
  Registrert 3. kv. 2002 Registrert 3. kv. 2003 Registrert 3. kv. 2004 Registrert 3. kv. 2003 Registrert 2. kv. 2004 Registrert 3. kv. 2004
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 20 316 20 384 19 368 25 524 26 303 27 412
Bergverksdrift  378  375  325  489  639  727
Industri 14 711 13 532 12 356 16 809 16 589 17 620
Kraftforsyning 5 227 6 477 6 687 8 227 9 074 9 065