8353_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8353
Negative signaler fra industrien
statistikk
2004-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Negative signaler fra industrien

De første anslagene for 2005 antyder redusert investeringstakt innenfor industrien, mens investeringer i kraftforsyning antas å ville holde seg på et høyt nivå.

Resultatene fra maiundersøkelsen anslår samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2004 til i overkant av 26 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 6 prosent over tilsvarende tall for 2003. Investeringer innenfor bergverksdrift ventes å bli betydelig høyere enn i 2003, men fortsatt er det kraftforsyning som er hoveddrivkraften bak utviklingen. 2005-anslaget er merkbart lavere enn tilsvarende tall for 2004. Forventning om et lavere investeringsnivå innenfor industrien er hovedårsak til dette.

Venter fallende investeringstakt i 2005

Foreløpige tall fra industrien tyder på at samlede investeringer i 2004 vil beløpe seg til om lag 16,6 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er en liten økning fra foregående år. Fallende investeringsnivå innenfor oljeplattformer og metallindustri kompenseres til en viss grad av høyere investeringer innenfor oljeraffinering og kjemisk industri.

2005-anslagene for investeringer i industrien er 17 prosent under tilsvarende tall for inneværende år. Ferdigstilling av flere store prosjekter innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller er hovedårsak til dette. Næringene næringsmiddelindustri, treforedling, elektroteknisk og optisk industri samt transportmiddelindustri venter også en merkbar reduksjon i investeringsnivået, mens produsenter av kjemiske råvarer rapporterer om motsatt utvikling. Erfaringsmessig er det knyttet stor usikkerhet til estimatene på et så tidlig tidspunkt.

Samlet investeringsnivå innenfor bergverksdrift i 2004 estimeres til i underkant av 640 millioner kroner. Dette er et relativt høyt resultat historisk sett. Et større prosjekt innenfor næringen bidrar til å trekke opp nivået. 2005-tallene tyder ikke på at denne utviklingen vil vare.

Kraftforsyning i støtet

Samlede investeringer innenfor kraftforsyning i 2004 anslås å beløpe seg til om lag 9 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette utgjør 14 prosent vekst sammenlignet med tilsvarende tall registrert i 2003 og er også et meget høyt nivå historisk sett. Oppgradering av sentralnettet samt økt satsing på alternative energikilder bidrar til å trekke opp resultatet. 2005-anslagene tyder på vedvarende høy aktivitet innenfor næringen.

Ny metode: Fra utvalg til populasjon

Til og med 4. kvartal 2003 har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert aggregerte investeringstall for et utvalg bestående av om lag 1 900 bedrifter innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Resultater ble estimert som rene summer av rapporterte tall. Høy dekningsgrad og god svarprosent var grunnlaget for at denne enkle aggregeringen ble brukt som beregningsmåte i investeringsstatistikken.

For å heve kvaliteten på undersøkelsen og bedre sammenligningsgrunnlaget i forhold til annen kvantitativ statistikk, har SSB begynt å publisere estimerte investeringstall for hele populasjonen. Dette betyr at man får et nivåskift i investeringsstatistikken. Estimerte investeringstall for hele populasjonen er beregnet tilbake til 1989 og publiseres i de ordinære tabellene samt i Statistikkbanken. For mer om denne omleggingen, se lenken Ny metode .

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt Utført og antatt Antatt Utført og antatt
  Registrert i 2. kvartal 2002 Registrert 2. kvartal 2003 Registrert 2. kvartal 2004 Registrert i 2. kvartal 2003 Registrert i 1. kvartal 2004 Registrert i 2. kvartal 2004
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 20 210 19 898 17 253 24 699 25 378 26 303
Bergverksdrift  442  449  217  449  437  639
Industri 14 666 13 351 11 073 16 304 16 500 16 589
Kraftforsyning 5 102 6 099 5 963 7 946 8 441 9 074