8355_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8355
Industri ned - kraftforsyning opp
statistikk
2004-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industri ned - kraftforsyning opp

Samlet investeringsnivå for industri, bergverk og kraftforsyning gikk noe ned i 2003. Nåværende anslag tyder på at investeringstakten vil bli høyere i 2004.

Fjorårets samlede investeringer innenfor industri, bergverk og kraftforsyning beløp seg til om lag 24,7 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette utgjør en nedgang på 7 prosent fra 2002. Økte investeringer innenfor kraftforsyning sørget for et relativt høyt resultat historisk sett. 2004-anslagene peker i retning av et noe høyere investeringsnivå enn for inneværende år. Både industri og kraftforsyning vil være med å bidra til dette.

Utførte investeringer 1989-2003. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mill. løpende kroner

Fallende investeringsnivå i industrien

I 2003 beløp samlede investeringer i industrien seg til om lag 16,4 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er en nedgang på hele 18 prosent fra 2002, men utviklingen må delvis ses i sammenheng med ferdigstilling av flere store prosjekter innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller. Vanskelige tider innenfor skipsbygging har medvirket til en halvering av investeringene innenfor næringen transportmiddelindustri. Andre næringer med merkbar nedgang i investeringsnivået var oljeraffinering og kjemisk industri samt maskinindustrien.

2004-anslagene peker i retning av et noe høyere investeringsnivå for industrien. Med utgangspunkt i tilsvarende tall for 2003 ligger veksten an til å bli på rundt 6 prosent. Næringen oljeraffinering og kjemisk industri er den sterkeste drivkraften bak denne utviklingen. Næringene mineralproduktindustri, metallindustri, metallvareindustri samt møbel og annen industri venter også merkbar vekst i investeringene.

Samlede investeringer innenfor bergverksdrift økte med 30 prosent fra 2002 til 2003. 2004-anslagene tyder på en noe lavere vekst enn for inneværende år.

Kraftig vekst i investeringer innenfor kraftforsyning

Samlede investeringer innenfor kraftforsyning beløp seg til om lag 7,9 milliarder kroner i 2003 - målt i løpende priser. Dette utgjør en økning på hele 27 prosent fra året før. Flere store prosjekter innenfor næringen bidro til å trekke opp resultatet. Investeringsanslaget for inneværende år er foreløpig på om lag 8,4 milliarder kroner - en økning på 12 prosent sammenlignet med februarundersøkelsen i 2003.

Ny metode: Fra utvalg til populasjon

Til og med 4. kvartal 2003 har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert aggregerte investeringstall for et utvalg bestående av om lag 1 900 bedrifter innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Resultater ble estimert som rene summer av rapporterte tall. Høy dekningsgrad og god svarprosent var grunnlaget for at denne enkle aggregeringen ble brukt som beregningsmåte i investeringsstatistikken.

For å heve kvaliteten på undersøkelsen og bedre sammenligningsgrunnlaget i forhold til annen kvantitativ statistikk, vil SSB fra og med 1. kvartal 2004 publisere estimerte investeringstall for hele populasjonen. Dette betyr at man får et nivåskift i investeringsstatistikken. Estimerte investeringstall for hele populasjonen er beregnet tilbake til 1989 og publiseres i de ordinære tabellene samt i Statistikkbanken. For mer om denne omleggingen, se lenken Ny metode .

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverk og kraftforsyning.
Millioner løpende kroner
  Antatt Utført
  2002  
Registrert i  
1. kv. 2002  
2003  
Registrert i  
1. kv. 2003  
2004  
Registrert i  
1. kv. 2004  
2002  
Registrert i  
1. kv. 2003  
2003  
Registrert i  
1. kv. 2004  
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 25 958   23 508   25 378   26 480   24 727  
Bergverksdrift  391    398    437    327    424  
Industri 19 264   15 605   16 500   19 939   16 422  
Kraftforsyning 6 303   7 504   8 441   6 215   7 881