8363_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8363
Høyt investeringsnivå i 2002
statistikk
2003-03-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt investeringsnivå i 2002

Samlet investeringsnivå innenfor industri, bergverk og kraftforsyning viste merkbar økning i 2002. Nåværende anslag for 2003 tyder ikke på at denne utviklingen vil fortsette.

Fjorårets samlede investeringer innenfor industri, bergverk og kraftforsyning beløp seg til i underkant av 21,5 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette utgjør en vekst på om lag 8 prosent fra 2001. Flere store prosjekter innenfor næringene oljeraffinering og kjemisk industri, produksjon av ikke-jernholdige metaller samt kraftforsyning bidro i sterk grad til denne utviklingen.

2003-anslagene peker i retning av et noe lavere investeringsnivå for inneværende år. Dette skyldes i all hovedsak at flere store prosjekter innenfor næringen produksjon av ikke-jernholdige metaller er inne i en sluttfase. Svært høye anslag for investeringer innenfor kraftforsyning bidrar i en viss grad å dempe nedgangen i totaltallet.

Utførte investeringer 1989-2002. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mill. løpende kr

Venter lavere investeringsaktivitet i industrien i år

De totale investeringer i industrien var i overkant av 16 milliarder kroner i 2002 - målt i løpende priser. Dette er en vekst på 8 prosent fra året før og det høyeste beløp som er registrert siden 1998. Flere store prosjekter innenfor næringene oljeraffinering og kjemisk industri og produksjon av ikke-jernholdige metaller ble helt eller delvis fullført i løpet av året og bidro i sterk grad til å trekke opp nivået. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien opplevde et betydelig fall i samlet investeringsnivå, men dette må ses i sammenheng med ferdigstillelsen av et stort prosjekt innenfor næringen. Forlag og grafisk industri samt elektroteknisk og optisk industri registrerte også en sterk nedgang i investeringer.

2003-anslagene peker mot et lavere investeringsnivå for industrien. Med utgangspunkt i tilsvarende tall for 2002 ligger nedgangen an til å bli på om lag 20 prosent. Fallende investeringsnivå innenfor ikke-jernholdige metaller sørger for brorparten av denne reduksjonen, men næringer som næringsmiddelindustri, oljeraffinering og kjemisk industri, oljeplattformer samt transportmidler venter også et betydelig redusert investeringsnivå.

I 2002 falt samlede investeringer innenfor bergverksdrift med hele 64 prosent i forhold til året før, men dette må ses i sammenheng med fullføringen av et stort prosjekt innenfor næringen. 2003-anslagene tyder på at investeringene vil holde seg på nåværende nivå.

Investeringstakten øker i kraftforsyningen

Utførte investeringer innenfor kraftforsyningen beløp seg til om lag 5,2 milliarder kroner i 2002 - målt i løpende priser. Dette utgjør en vekst på hele 21 prosent fra året før, og det er først og fremst større aktører innenfor næringen som bidrar til denne utviklingen. Investeringsanslaget for inneværende år er det høyeste som er registrert siden 1989 og beløper seg til i underkant av 6,4 milliarder kroner - en økning på 22 prosent sammenlignet med februarundersøkelsen i 2002.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverk og kraftforsyning.
Millioner løpende kroner
  Antatt Utført
  2001
Registrert i
1. kv. 2001
2002
Registrert i
1. kv. 2002
2003
Registrert i
1. kv. 2003
2001
Registrert i
1. kv. 2002
2002
Registrert i
1. kv. 2003
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 19 123 20 922 19 056 19 849 21 479
Bergverksdrift  546  283 281  665  240
Industri 13 766 15 449 12 425 14 857 16 011
Kraftforsyning 4 811 5 190 6 350 4 327 5 227