8367_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8367
Noe reduserte anslag for 2002
statistikk
2002-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe reduserte anslag for 2002

Samlet investeringsnivå innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning ligger an til å bli høyere i 2002 enn i foregående år, men anslagene er justert noe ned fra mai-undersøkelsen. Tallene for 2003 synes å bekrefte inntrykket fra 2. kvartal som viste merkbar nedgang.

Samlede investeringsanslag for 2002 innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning er nå på om lag 21,4 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette utgjør en økning på 5 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag gitt på samme tid i fjor, men er likevel 3 prosent lavere enn resultatet fra mai-undersøkelsen. Høyt investeringsnivå innenfor næringene metallindustri og kraftforsyning samt et stort prosjekt innen oljeraffinering og kjemisk industri, medvirker fortsatt til å trekke opp helhetsbildet.

Anslagene for 2003 synes å bekrefte inntrykket fra mai-undersøkelsen. Samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en nedgang på 11 prosent i forhold til tilsvarende tall for 2002. Lavere investeringsnivå innen enkeltnæringer som produserer innsatsvarer er hovedårsak til denne utviklingen.

Industri og bergverk: Lavt investeringsnivå innen enkelte næringer

Industriens samlede investeringsanslag for 2002 er i underkant av 16 milliarder kroner. Dette er en økning på 6 prosent i forhold til anslag for 2001 gitt på samme tid i fjor, men er likevel en liten nedgang fra mai-undersøkelsen. Fortsatt er det næringene ikke-jernholdige metaller samt oljeraffinering og kjemisk industri som bidrar til å dra opp helhetsbildet. Utviklingen innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien trekker i motsatt retning. Anslåtte investeringer innenfor arbeidsintensive næringer som grafisk industri samt tekstil- og bekledningsindustri har nådd et svært lavt nivå. Dette må trolig ses i sammenheng med økt konkurranse og forverrede rammebetingelser.

Investeringsanslagene for 2003 er 15 prosent lavere enn anslag for 2002 gitt på samme tid i fjor, men det registreres kun mindre endringer fra mai-undersøkelsen. Den forventede utvikling må ses i sammenheng med at flere større prosjekter innen næringer som produserer innsatsvarer er inne i en sluttfase. Bare elektroteknisk og optisk industri samt næringen oljeplattformer bidrar nevneverdig til å dempe effekten av dette.

Investeringsanslagene for bergverksdrift er bortimot uendret fra 2. kvartal 2002.

Kraftforsyning: Økte anslag for investeringer i 2003

Kraftforsyningens samlede investeringsanslag for 2002 er litt i overkant av 5 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 5 prosent fra anslag gitt i 2. kvartal 2002, men er likevel det høyeste nivå for august-undersøkelsen siden 1992. Anslåtte investeringer neste år er 3 prosent høyere enn i mai-undersøkelsen. Dette tallet er omtrent det samme som ble gitt for 2002 på samme tid i fjor og er historisk sett på et middels høyt nivå.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
Antatt 2001 Antatt 2002 Antatt 2003 Utført og antatt 2001 Utført og antatt 2002 Utført og antatt 2002
Registrert i 3. kv. 2000 Registrert 3. kv. 2001 Registrert 3. kv. 2002 Registrert i 3. kv. 2001 Registrert i 2. kv. 2002 Registrert i 3. kv. 2002
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 13 383 18 563 16 436 20 429 22 152 21 383
             
Bergverksdrift  205  282  298  609  275  291
             
Industri 9 911 13 831 11 782 15 068 16 518 15 987
             
Kraftforsyning 3 266 4 450 4 356 4 753 5 359 5 105