8369_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8369
Noe lavere investeringsnivå neste år
statistikk
2002-06-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe lavere investeringsnivå neste år

De første anslagene for investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning for 2003 antyder nedgang i samlet investeringsnivå. Anslagene for 2002, rapportert i 2. kvartal, viser en betydelig vekst sammenlignet med fjoråret.

Investeringsanslagene for 2003 er 12 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2002. Lavere investeringsnivå innenfor næringene metallindustri, nærings- og nytelsesmiddelindustri samt oljeraffinering og kjemisk industri, bidrar sterkt til denne utviklingen. Flere større prosjekter innenfor disse næringene går inn i en avsluttende fase. Imidlertid er det knyttet stor usikkerhet til tall for 2003 gitt på nåværende tidspunkt.

Rapporterte anslag for 2002, gitt i 2. kvartal, synes å bekrefte de høye tallene som ble registrert i februarundersøkelsen. Samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning forventes nå å bli om lag 22 milliarder kroner. Dette er 10 prosent høyere enn rapporterte tall for 2001 gitt i samme periode i fjor og er det høyeste nivået for maiundersøkelser siden 1998. Enkelte store prosjekter innenfor metallindustri og kraftforsyning medvirker i sterk grad til å trekke opp helhetsbildet.

Industri og bergverksdrift: Forventning om nedgang i investeringer neste år

2003-anslagene for industrien ligger 14 prosent under tilsvarende tall for 2002, men er allikevel på et høyt nivå historisk sett. Den forventede utviklingen må ses i sammenheng med at flere større prosjekter innenfor næringene metallindustri, oljeraffinering og kjemisk industri er inne i en sluttfase. I tillegg ventes det en generell nedgang i investeringer innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

Samlede anslag for 2002 er om lag 16,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 14 prosent i forhold til anslag for 2001 rapportert på samme tidspunkt i fjor. Fortsatt er det store investeringer innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller som bidrar sterkest til denne økningen med en vekst på hele 78 prosent. Et stort prosjekt innenfor næringen oljeraffinering og kjemisk industri medvirker også til å trekke opp helhetsbildet. Kraftig nedgang registreres innenfor næringene mineralproduktindustri samt elektroteknisk og optisk industri hvor investeringsnivået reduseres med henholdsvis 48 og 39 prosent.

Investeringsanslagene for bergverksdrift i inneværende år har falt med hele 55 prosent sammenlignet med tall for 2001 gitt på samme tid i fjor. Ferdigstillelse av et større prosjekt er hovedårsak til denne utviklingen.

Kraftforsyning: Fortsatt høyt investeringsnivå

Kraftforsyningens investeringsanslag for 2003 ligger 6 prosent under anslagene for 2002 rapportert på samme tid i fjor, men holder seg fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med tidligere år.

Samlede anslag for 2002, gitt i inneværende kvartal, er nå om lag 5,4 milliarder kroner. Dette er det høyeste nivået som er registrert for maiundersøkelser siden 1991 og gir en vekst på 8 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2001.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2001 Antatt 2002 Antatt 2003 Utført og antatt 2001 Antatt 2002 Utført og antatt 2002
  Registrert i 2. kv. 2000 Registrert i 2. kv. 2001 Registrert 2. kv. 2002 Registrert i 2. kv. 2001 Registrert i 1. kv. 2002 Registrert i 2. kv. 2002
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 13 302 18 462 16 251 20 061 20 922 22 152
Bergverksdrift  211  259  308  614  283  275
Industri 9 957 13 711 11 727 14 472 15 449 16 518
Kraftforsyning 3 134 4 492 4 216 4 975 5 190 5 359

Korrigering av serier gruppert etter varetype

For å skape samsvar mellom norsk og annen europeisk statistikk er enkelte næringer blitt klassifisert under ny varetype. Av større næringer gjelder dette grafisk industri (fra innsatsvarer til konsumvarer) og produksjon av våpen og ammunisjon (fra innsatsvarer til investeringsvarer). Dette fører til en økning av nivået for investeringsvarer og konsumvarer med en tilsvarende nedgang i innsatsvarer. Endringen har ingen innvirkning på tall for de enkelte næringer. Tall for serier gruppert etter varetype er korrigert med ny klassifisering tilbake til maiundersøkelsen 2001.