8387_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8387
Kraftig nedgang i 1999-investeringene
statistikk
2000-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig nedgang i 1999-investeringene

Investeringene i industri, bergverk og kraftforsyning ble på 17,1 milliarder kroner i 1999 målt i løpende verdi. Dette er det laveste nivået siden 1994 og 18 prosent lavere enn i 1998. Anslagene for inneværende år tyder på en ytterligere reduksjon i forhold til fjoråret.

Investeringsnivået i fjor var det laveste på fem år og nedgangen fra 1998 har i all hovedsak bakgrunn i lavere aktivitet i industrinæringene der investeringene falt med 23 prosent. Nedgangen har sammenheng med ferdigstillelse av noen større prosjekter samt utsettelser i andre store prosjekter. Størst var nedgangen i næringene transportmidler og oljeplattformer med henholdsvis 39 og 40 prosent. Størst økning finner vi i gummivare- og plastindustri med en vekst på nesten 24 prosent. Investeringene i kraftforsyningen viste om lag uendret nivå fra året før og endte på 4,2 milliarder kroner.

 Utførte investeringer 1994-1999. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mill. løpende kr

Lavere investeringer også i år

Anslag for investeringene for industrien i 2000 tyder på en reduksjon i investeringsaktiviteten sett i forhold til 1999, men nedgangen totalt sett er langt fra så sterk som i fjor. Anslag for i år indikerer et fall på om lag 6 prosent sett i forhold til tall rapportert for 1999 på samme tidspunkt i fjor. Stor nedgang ventes i forlag og grafisk industri og transportmiddelindustri, som anslår en reduksjon på henholdsvis 39 og 34 prosent. Metallindustrien forventer et investeringsnivå som ligger om lag 39 over det som ble anslått for 1999 på samme tid i fjor. Økningen skyldes at flere utsatte prosjekter antas å starte i år. Investeringer innen bergverksdrift antas å øke med 105 prosent. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til investeringene for detaljerte nivåer på dette tidspunkt.

Kraftforsyningens anslag for 2000

Antatte investeringer for kraftforsyningen i 2000 viser en nedgang på om lag 9 prosent sett i forhold til tall rapportert for 1999 på samme tidspunkt i fjor. Samtidig oppjusterer kraftforsyningen sine investeringsanslag for 2000 med 37 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år slik at nedgangen blir langt fra så sterk som anslagene viste forrige kvartal. Dette kan ha sammenheng med myndighetenes tiltak for å stimulere investeringer i vannkraftverk ved utvidelse, oppgradering og modernisering for 2000 og 2001 ved å fjerne investeringsavgiften på 7 prosent. Økningen i anslagene for 2000 er på hele 57 prosent for investeringer i maskiner mens anslag for bygg og anlegg har økt med 19 prosent.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt Utført
  1998 1999 2000 1998 1999
Registrert i 1. kv. 1998 Registrert i 1. kv. 1999 Registrert i 1. kv. 2000 Registrert i 1. kv. 1999 Registrert i 1. kv. 2000
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 22 140 17 531 16 469 20 907 17 149
Bergverksdrift 276 187 383 259 313
Industri 16 285 12 431 11 606 16 457 12 623
Kraftforsyning 5 579 4 913 4 480 4 191 4 213