245970_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kbar/kvartal
245970
Fortsatt svakt for leverandørindustrien
statistikk
2017-01-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
kbar, Konjunkturbarometer for industri og bergverk, faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikatorIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Konjunkturbarometeret gir et aktuelt bilde av situasjonen for industri og bergverk. I 4. kvartal 2016 var det fortsatt svakt for leverandørindustrien.

Konjunkturbarometer for industri og bergverk4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svakt for leverandørindustrien

Norske industriledere melder om en produksjonsnedgang i 4. kvartal 2016, fremdeles drevet av leverandører til olje- og gassektoren. Den generelle bedømmelsen for 1. kvartal av 2017 er like fullt positiv blant de fleste industrilederne.

Industri og bergverksdrift. Utvalgte indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert1
4. kvartal 2016
Faktisk utvikling fra foregående kvartalForventet utvikling i kommende kvartal
1En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En verdi over 50 indikerer vekst i kjennetegnet, og motsatt for en verdi under 50.
Totalt produksjonsvolum45,452,2
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting46,152,5
Gjennomsnittlig sysselsetting40,544,5
Ordretilgang fra hjemmemarkedet47,852,8
Ordretilgang fra eksportmarkedet45,051,3
Samlet ordrebeholdning44,251,2
Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet49,951,8
Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet48,248,0

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2016 viser en nedgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med 3. kvartal 2016. Denne nedgangen kommer spesielt fra produsenter av investeringsvarer som opplevde en ytterligere nedgang i sin produksjon. Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig næringene:

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og -installasjon

Produsentene av innsatsvarer hadde en liten vekst i produksjonen i siste kvartal, med en oppgang innenfor blant annet næringene trelast- og trevareindustri og gummi- og plastindustri. Metallindustrien hadde på sin side et klart fall i produksjonen. Samtidig var det økt produksjon innenfor konsumvarer, hvor spesielt produsenter av næringsmidler bidro til oppgangen. Lavere produksjon innenfor investeringsvarer medfører at den samlede industriproduksjonen viser en nedgang, noe som har vært tilfellet for hvert kvartal gjennom 2016.

Den samlede sysselsettingen gikk ned i 4. kvartal 2016, med en nedgang innenfor alle de tre varetypene i industrien. Innenfor investeringsvarer er fallet spesielt merkbart, hvor produsentene er særlig rammet av den reduserte investeringsaktiviteten i olje- og gassektoren.

Redusert ordretilgang og ordrebeholdning

Den samlede ordrebeholdningen gikk ned i 4. kvartal, samtidig som det var nedgang i ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet. Produsenter av investeringsvarer hadde også et klart fall i sin ordretilgang og ordrebeholdning. For produsenter av innsatsvarer var det en økning i den samlede ordrebeholdningen og i ordretilgangen fra hjemmemarkedet. Ordretilgang fra eksportmarkedet gikk derimot ned, hvor blant annet den eksportrettede næringen ikke-jernholdige metaller hadde et klart fall i sin ordretilgang fra eksportmarkedet. For produsenter av konsumvarer var det en økning i ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet samtidig med økt ordrebeholdning.

Samlet sett gikk prisene noe ned i eksportmarkedet, mens de var tilnærmet uendret i hjemmemarkedet. Styrkingen av norske kroner mot viktige handelspartneres valuta i 4. kvartal kan bidra til å forklare prisnedgangen i eksportmarkedet for enkelte næringer. For produsenter av investeringsvarer var det en prisnedgang i begge markeder, mens produsenter av innsatsvarer hadde om lag uendrede priser i hjemme- og eksportmarkedet. For konsumvarer var det en økning i prisene i begge markeder, noe som særlig kan tilskrives prisoppgang innenfor næringsmiddelindustrien.

Positive forventninger til 1. kvartal 2017

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 1. kvartal 2017 er totalt sett positive. Industrilederne melder likevel om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres noe, og det ventes et videre fall i sysselsettingen. Ordretilgangen fra både hjemmemarkedet og eksportmarkedet ventes å øke. Den samlede ordrebeholdning antas også å gå noe opp. Produsentene av innsatsvarer og konsumvarer er optimistiske i sin bedømmelse av det kommende kvartalet, mens produsenter av investeringsvarer er negative.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 4. kvartal 2016 på -0,4 (sesongjusterte nettotall) og har gått opp fra -5,1 i foregående kvartal. Dette er under det historiske gjennomsnittet på 3,0. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik. 

Kapasitetsutnyttingsgraden gikk ned 

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har gått litt ned og beregnes til 76,7 prosent ved utgangen av 4. kvartal, mot 77,1 i 3. kvartal. Resultatet ligger under det historiske gjennomsnittet på 80,3 prosent. Det er investeringsvarer som trekker indikatoren ned, der næringene maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer har de laveste kapasitetsutnyttingsgradene som er registrert for disse næringene siden målingene startet i 1990. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 4. kvartal på 4,0 måneder. Dette er litt over nivået ved foregående kvartal, og over 3,9, som er det historiske gjennomsnittet for indikatoren. Indikator for ressursknapphet er litt ned fra foregående kvartal. Det rapporteres fremdeles at det er lite knapphet på arbeidskraft, god tilgang på råstoff og kraft, samtidig som relativt få industriledere melder om full kapasitetsutnyttelse.

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 8. desember 2016 til 26. januar 2017. 

Bedømmelse av 4. kvartal 2016 samt utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.

2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

Næring

Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri+
Trelast- og trevareindustri+
Papir- og papirvareindustri+(-)
Kjemiske råvarer+(-)
Ikke-jernholdige metaller-(+)
Metallvareindustri-(+)
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri-
Maskinindustri--
Bygging av skip og oljeplattformer--
Maskinreparasjon og -installasjon-