180586_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/fjernvarme/aar
180586
Økt forbruk av fjernvarme og fjernkjøling
statistikk
2014-10-14T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
fjernvarme, Fjernvarme og fjernkjøling, varmesentraler, forbruk, produksjon, priser, ledningsnett, brensel (for eksempel spillvarme, elektrisitet, fyringsolje), sysselsatte, investeringer, salgsinntekterEnergi, Energi og industri
false
Statistikken omfatter produksjon og forbruk av fjernvarme og fjernkjøling i 2013, samt tekniske og økonomiske hovedtall som salgsinntekter og investeringer.

Fjernvarme og fjernkjøling2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt forbruk av fjernvarme og fjernkjøling

Fjernvarmeforbruket gikk opp 11,3 prosent fra 2012 og endte på rekordhøye 4 701 GWh i 2013. Forbruk av fjernkjøling utgjorde 1156,2 GWh, en økning på 17,6 prosent fra året før.

Levert fjernvarme, fjernvarmepris, investeringer.
2013Andel i prosentProsentvis endring fra året før
Fjernvarme levert til forbruker (GWh)4 701100,011,3
¬ Husholdninger1 05422,415,4
¬ Industri m.m58112,420,5
¬ Tjenesteyting3 06565,28,4
 
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh)59,24,6
Investeringer i alt (1 000 kr)1 366 196-37,7

En av grunnene til økningen i forbruket fra 2012 til 2013 var oppstart av nye, og utvidelse av eksisterende, fjernvarme- og fjernkjøleanlegg. Økt forbruk av fjernkjøling kan i tillegg forklares med at året 2013 var varmere enn 2012. Gjennomsnittstemperaturen i 2013 var 1,0 grad over normalen , mens den i 2012 var 0,4 grader over normalen.

65 prosent av fjernvarmeforbruket i tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer sto fortsatt for den klart største andelen av forbruket i 2013. Deres fjernvarmebruk utgjorde om lag 3,1 TWh . 22 prosent av det totale fjernvarmeforbruket, eller om lag 1,1 TWh, ble levert til husholdningene, mens forbruket i industrien utgjorde 12 prosent, eller 582 GWh .

Avfallsforbrenning mest vanlig i produksjon av fjernvarme

Avfall er den viktigste energikilden i fjernvarmeproduksjonen. I 2013 ble 43 prosent av fjernvarmen, eller 2,3 TWh, produsert fra avfallsforbrenning. Den nest største energikilden var flisfyringsanlegg, med andel på rundt 20 prosent. Produksjonen fra denne kilden utgjorde 1,1 TWh i 2013. Andelene fjernvarme produsert fra elektro-, gass- og oljekjeler samt spillvarme ble noe redusert sammenliknet med 2012, mens andelen fjernvarme fra varmepumpeanlegg har økt.

Økte salgsinntekter

Gjennomsnittsprisen for fjernvarme steg fra 56,6 øre/kWh i 2012 til 59,2 øre/kWh i 2013. For husholdninger og tjenesteyting var gjennomsnittsprisen i 2013 henholdsvis 59,8 og 61,5 øre/kWh, mens den var noe lavere for industrien, med 31,4 øre/kWh. Prisen for fjernkjøling var nesten uendret og utgjorde 89,3 øre/kWh i 2013, mot 89,7 øre/kWh året før.

Salgsinntektene for både fjernvarme og fjernkjøling var høyere i 2013 enn i 2012. Inntektene fra salg av fjernvarme steg med 15 prosent, og utgjorde 2,7 milliarder kroner. Den tilsvarende økningen for fjernkjøling var på 28 prosent, til 139 millioner kroner.

1Rettet 04.11.2014

Tall for fjernkjøling inkludert i statistikken Åpne og lesLukk

I løpet av de siste ti årene har antallet virksomheter som leverer kjøling til bygg økt betydelig, og det har vært stigende interesse for tallene bak denne utviklingen. Tidsserier for forbruk av fjernkjøling fra og med 2003 samt salgsinntekter og gjennomsnittspris av fjernkjøling fra og med 2012, er derfor inkludert i publiseringen av fjernvarmestatistikken.