Rapporter 2014/26

Utvikling i sentrale størrelser

Fjernvarme og fjernkjøling i Norge

Her presenteres og analyseres utviklingen i de sentrale størrelsene innenfor fjernkjøling- og fjernvarmeområdet. Energikilder, investeringer og pris er blant temaene som omtales.

Forbruket av fjernvarme er doblet i løpet av ti år og endte på 4,2 TWh i 2012. Av dette ble to tredjedeler levert til tjenesteytende næringer, mens husholdninger og industri sto for henholdsvis 22 og 11 prosent av forbruket. 65 prosent av fjernvarmen var produsert fra fornybare energikilder.

Selv om fjernvarme fortsatt utgjør en liten del av det stasjonære energiforbruket i Norge (2,8 prosent i 2012), har dette lenge vært en bransje i vekst.

Avfall den viktigste energikilden

Produksjonen av fjernvarme er basert på mange ulike energikilder og teknologier. Den største energikilden i fjernvarmeproduksjonen er avfall som har stått for om lag 40 prosent av den totale fjernvarmeproduksjonen de siste ti årene. Andre energikilder i fjernvarmeproduksjonen er biobrensel, elektrisitet, fyringsolje, spillvarme og gass. Beregninger i denne rapporten viser at 65 prosent av fjernvarmen i Norge var produsert fra fornybare energikilder i 2012. Fornybarandelen har hatt svakt økende trend siden 2003, og variasjon i andelen har i stor grad vært avhengig av andelen fyringsolje brukt i fjernvarmeproduksjonen.

Fjernvarmeprisen følger strømprisen

En viktig årsak til veksten i prisen på fjernvarme har vært økningen i kraftprisen. Dette har sammenheng med at fjernvarme er et substitutt til elektrisitet, og det er bestemt i energiloven at fjernvarmeprisen for kunder med tilknytningsplikt til fjernvarmenett ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming. Siden 2005 har prisen på fjernvarme for alle forbruksgrupper samlet vært mellom 55 og 65 øre/kwh, uten avgifter, og i 2012 endte fjernvarmeprisen på 57 øre/kWh. Kunder i industrien betaler i gjennomsnitt betydelig lavere pris enn husholdninger og tjenesteyting.

Økte investeringer

Høyere fjernvarmepris har, sammen med støtteordninger fra Enova og endring i rammebetingelsene for fjernvarme, bidratt til økt lønnsomhet i fjernvarmebransjen, som igjen har ført til økning i investeringene. I 2012 utgjorde de totale investeringene i fjernvarme rundt 2,2 milliarder kroner.

Stadig mer fjernkjøling til tjenesteytende næringer

I likhet med fjernvarmeproduksjonen har det vært betydelig økning i antall enheter som produserer fjernkjøling. I 2012 ble det levert 133 GWh fjernkjøling i Norge, nesten utelukkende til tjenesteyting. Fra 2001 til 2012 har forbruket av fjernkjøling i gjennomsnitt steget med hele 30 prosent per år. Likevel er fjernkjøling fortsatt beskjedent sammenliknet med fjernvarmeforbruket i Norge.

Hovedformålet med denne rapporten er å presentere og analysere utviklingen i de sentrale størrelsene innenfor fjernvarmeområdet. Rapporten er utarbeidet med prosjektstøtte fra Olje- og energidepartementet (OED).

Om publikasjonen

Tittel

Fjernvarme og fjernkjøling i Norge. Utvikling i sentrale størrelser

Ansvarlige

Thomas Aanensen, Nadiya Fedoryshyn

Serie og -nummer

Rapporter 2014/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Olje- og energidepartementet (OED)

Emne

Energi

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8972-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8971-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt