Industrien 2020: Brå nedgang for arbeidsintensive næringer

Publisert:

Reiserestriksjoner, smittevernstiltak og lavere global etterspørsel førte til at norsk industriproduksjon falt med 3 prosent fra 2019 til 2020. Det var særlig leverandørindustrien som bidro til nedgangen.

12. mars 2020 kunngjorde norske myndigheter omfattende tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset, med nedstengninger og reiserestriksjoner. Dette førte til en kraftig og brå produksjonsnedgang i industrien i de påfølgende månedene. Figur 1 viser hvor brått fallet var på våren 2020 i de første månedene etter at koronatiltakene ble innført. I følge produksjonsindeksen for industri, falt industrien med så mye som 5,6 prosent i 2.kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Dette er det kraftigste fallet som noen gang er målt for et kvartal i denne statistikken som går tilbake til 1990.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte tall (2005=100)

Indeks
Jan. 2020 119.54
Feb. 2020 119.08
Mars 2020 115.58
April 2020 113.48
Mai 2020 110.41
Juni 2020 110.54
Juli 2020 112.64
Aug. 2020 116.04
Sep. 2020 115.45
Okt. 2020 116.22
Nov. 2020 117.92
Des. 2020 117.66
Jan. 2021 120.67
Feb. 2021 120.15
Mars 2021 121.1

Arbeidsintensive næringer ble særlig rammet

Selv om nesten samtlige industribransjer ble rammet av Korona-situasjonen, var det særlig en kraftig nedgang innenfor arbeidsintensive næringer med mye leveranser til olje- og gassektoren. Arbeidsintensive næringer kjennetegnes ved at produksjonsformen krever mye arbeidskraft per produsert enhet. I produksjonsindeksen dekkes flere av disse næringene i den analytiske grupperingen petroleumsrettet leverandørindustri.

Mens øvrig industri falt med 1,6 prosent fra 2019 til 2020, opplevde petroleumsrettet leverandørindustri en kraftig nedgang på hele 7 prosent. Omsetningsstatistikken viser også et klart fall i denne delen av industrien med 6 prosent for samme periode. Denne nedgangen på årsbasis kan særlig knyttes til det bratte fallet fra første til andre kvartal (se figur 2).

Smittevernregler og mangel på arbeidskraft ga kraftig fall i 2.kvartal

Produksjonen i petroleumsrettet leverandørindustri falt kraftig med over 10 prosent i andre kvartal 2020. Strenge smittevernregler sammen med karantene og reiserestriksjoner medførte blant annet til at tilgang på kvalifisert arbeidskraft ble vanskeligere. Ikke minst ble enkelte produksjonsprosesser vanskelig å gjennomføre med avstandskrav og begrensninger på antall personer som kunne samles i produksjonslokalene. I tillegg ble det periodevis også innført begrensninger for innreise i noen kommuner som gjorde det vanskelig for arbeidere å nå fram til verftene og produksjonsanleggene.

Indirekte ble også mange virksomheter påvirket gjennom at globale koronatiltak førte til et kraftig fall i oljeprisen. Dette bidro igjen til redusert etterspørsel etter leverandørindustriens produkter og tjenester.

Næringen bygging av skip og oljeplattformer ble særlig hardt rammet, og gikk ned med så mye som 26 prosent fra 1. til 2.kvartal. Metallvare- og maskinindustrien falt også tydelig i denne perioden med henholdsvis 8 og 7 prosent.

Figur 2. Produksjonsindeksen for petroleumsrettet leverandørindustri. Sesongjustert. 2005=100

Indeks
Jan. 2020 189.24
Feb. 2020 187.78
Mars 2020 170.42
April 2020 165.31
Mai 2020 163.33
Juni 2020 161.55
Juli 2020 157.75
Aug. 2020 172.48
Sep. 2020 168.38
Okt. 2020 174.04
Nov. 2020 173.97
Des. 2020 167.83
Jan. 2021 176.31
Feb. 2021 177.26
Mars 2021 173.98

Klar nedgang i bruk av innleide arbeidere

Utfordringer knyttet til karantene- og innreiseregler, og vanskeligheter med tilgang på kvalifisert arbeidskraft fanges også opp i produksjonsindeksen ved innrapportering av innleide timeverk. Disse tallene viser at bruken av innleide timeverk i industrien falt kraftig fra 2019 til 2020 med hele 29 prosent. Figur 3 viser at bruken av innleide, ikke uventet, var særlig lav i 2.kvartal.

Figur 3. Bruken av innleide timeverk for industrien i produksjonsindeksen (1. kvartal 2018=100)

Kvartal Indeks
1. kv. 2018 100
2. kv. 2018 106.299892
3. kv. 2018 113.105176
4. kv. 2018 133.773183
1. kv. 2019 158.788717
2. kv. 2019 169.3183
3. kv. 2019 167.158391
4. kv. 2019 183.077144
1. kv. 2020 165.934043
2. kv. 2020 86.9157813
3. kv. 2020 105.677292
4. kv. 2020 126.256571
1. kv. 2021 127.092873

Produksjonsinnhenting utover andre halvår

Etter at bunnen i aktivitetsnivået i petroleumsrettet leverandørindustri ble nådd i juli 2020, snudde utviklingen kraftig i august med en vekst på 9,4 prosent. Deretter har aktivitetsnivået holdt seg på et relativt stabilt nivå med noe tilbakefall i september og desember 2020.

Det er flere årsaker bak den kraftige innhentingen i andre halvår av 2020. Oppmykning av restriksjonene som ble innført på vårparten ga bedre arbeidsvilkår. Blant annet ble det i juni innført karanteneunntak for industriarbeidere fra EØS-land, noe som ga bedre tilgang til utenlandsk arbeidskraft. Dette underbygges av figur 3 som viser en vekst i bruken av innleid arbeidskraft i både 3. og 4. kvartal.

Noen av disse lettelsene ble riktignok reversert senere i forbindelse med smittebølge nummer to - blant annet kan man i figur 2 se et klart fall i produksjonen i desember. Til tross for dette har virksomhetene allikevel klart å stabilisere aktivitetsnivået. Dette må ses i sammenheng med at virksomhetene etterhvert har fått på plass gode rutiner og systemer for å håndtere smittevernreglene og utfordringer med karantene.

Oljeskattepakken kan også ha bidratt til veksten for disse næringene, da skattepakken bidro til at operatørene på norsk sokkel opprettholdt investeringsaktiviteten. SSBs investeringsstatistikk viser at investeringsanslaget for olje- og gassektoren for 2020 gitt i undersøkelsen i februar i fjor, altså rett før pandemien inntraff, var kun 3 prosent høyere enn det investeringene endte på i 2020. Dette indikerer at oljeselskapene har opprettholdt om lag det investeringsnivået de budsjetterte med før pandemien inntraff.

Oppsving for næringsmiddelindustrien

Til tross for innhentingen viser produksjonsindeksen for mars 2021 at produksjonsaktiviteten for denne delen av industrien fortsatt ligger under nivået man så før koronaepidemien inntraff (se figur 2). Samtidig viser figur 1 at den samlede industriproduksjonen ligger på et betydelig høyere nivå enn før koronaepidemien.

Dette betyr indirekte at det nå er den delen av industrien som ikke er tilknyttet petroleumsnæringen som trekker opp den samlede industriproduksjonen. Det har særlig vært et oppsving for næringsmiddelindustrien både på grunn av vekst i dagligvarehandelen her hjemme, men òg grunnet høyt slaktevolum og bearbeiding av fisk som går til utlandet.

Norsk industri

Norske industrivirksomheter produserer en rekke ulike produkter; alt fra oljeplattformer og skip til aluminium og matvarer.

Ifølge foreløpige tall fra Nasjonalregnskapet stod norsk industri for om lag 7 prosent av total verdiskaping i 2020, og sysselsatte over 216 000 personer.

Kontakt