Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

Publisert:

En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder.

Ett år tidligere, ved inngangen til 2018, var andelen 81,7 prosent. Andelen av befolkningen som bor i tettsteder har økt med mellom 0,25 og 0,35 prosentpoeng i hvert av de seks siste årene, ifølge nye tall fra statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Store forskjeller mellom tettstedene

De fleste tettsteder er små, men de fleste bor i store tettsteder. 338 av de 990 tettstedene som fantes per 1. januar 2019 hadde færre enn 500 innbyggere, og til sammen 746 tettsteder hadde færre enn 2 000. I disse 746 tettstedene bodde det 504 400 personer, mens nesten fire ganger så mange personer – 1 909 500 – bodde i tettsteder med over 100 000 innbyggere, selv om det bare fantes seks slike.

Nytt av året er at Fredrikstad/Sarpsborg tettsted er blant landets fem mest folkerike tettsteder, mens Drammen har falt tilbake. Dette skyldes hovedsakelig at et område med 10 300 innbyggere som tidligere var en del av Drammen tettsted, nå utgjør det nye Konnerud tettsted.

Mest spredt i Hedmark

Mens Oslo tettsted bidrar til at Oslo fylke er fylket med størst andel innbyggere i tettbygde strøk – 99,4 prosent – ligger Hedmark og Oppland i den andre enden av skalaen: Her bor henholdsvis 58,9 og 59,3 prosent av befolkningen i et tettsted.

Figur 1. Bosatte etter fylke og type bostedsstrøk 1. januar 2019. Prosent

Tettbygd Spredtbygd Ukjent
Hedmark 58.92 40.97 0.11
Oppland 59.32 40.58 0.1
Sogn og Fjordane 62.21 37.62 0.17
Nordland 70.86 28.93 0.21
Troms Romsa 71.92 27.86 0.23
Møre og Romsdal 72.97 26.87 0.17
Aust-Agder 74.2 25.67 0.13
Trøndelag 74.85 24.95 0.2
Telemark 77.47 22.4 0.13
Finnmark Finnmárku 77.9 21.8 0.3
Buskerud 81.61 18.2 0.19
Vest-Agder 82.64 17.22 0.14
Hordaland 83.41 16.4 0.19
Vestfold 85.7 14.16 0.14
Østfold 85.9 13.89 0.2
Rogaland 88.13 11.7 0.18
Akershus 90.79 9.04 0.17
Oslo 99.42 0.23 0.35

Beboere i tettsteder er litt yngre enn de som bor i spredtbygde strøk: 83,7 prosent av personer under 30 år bor i tettsteder, mot 78,8 prosent av de som er 60 år eller eldre. Videre har gjennomsnittsalderen i spredtbygde strøk økt fra 40,8 år til 42,1 år siden 1. januar 2014, mens økningen ikke har vært like stor i de tettbygde strøkene: Fra 38,5 år til 39,3 år.

Mer areal til mer tettbefolkede tettsteder

Ved inngangen til året utgjorde de 990 tettstedene 2 206,5 kvadratkilometer, noe som er 1,4 kvadratkilometer mer enn året før. Dermed bor 82 prosent av befolkningen innenfor 0,7 prosent av Norges samlede areal. Sett under ett har de tettbygde strøkene en befolkningstetthet på 1 980 innbyggere per kvadratkilometer.

Hvordan endres tettstedene?

Det er flere forhold som gir endringer i størrelsen på tettsteder og tettstedsbefolkning. Fødsler, dødsfall og flyttinger gir flere eller færre innbyggere, noe som i sin tur kan gjøre at tettsteder vokser sammen eller splittes opp, går over til å bli spredtbygd område eller at nye tettsteder oppstår.

Kart over tettsteder i Norge, 2019

Kartet viser Oslo-regionen. Du kan zoome innover og utover i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Tettsteder2019).

Kontakt