251611_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611
Økning i aksjeverdiene
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpstat, Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), aksjer, sertifikater, obligasjoner, egenkapitalbevis, aksjeutbytte, beholdning, avkastning, aksjeverdi, nettotransaksjoner, emisjoner, renteavkastningVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Publisert:

Økning i aksjeverdiene

Verdien av de børsnoterte aksjene registrert i Verdipapirsentralen økte med 76 milliarder kroner i 4. kvartal 2015. Det tilsvarer en økning på 4,3 prosent. Utlendinger har kjøpt seg opp i aksjer og obligasjoner dette kvartalet, men solgt seg ut av sertifikater.

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 912,31 912,61 751,71 827,2
Aksjer (unoterte)449,4470,0443,3432,8
Obligasjoner1 776,61 728,81 756,01 735,2
Sertifikater165,6173,9166,9170,4
Egenkapitalbevis28,930,128,031,3
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)6,544,07,313,4
Aksjer (unoterte)1,35,71,30,4
Obligasjoner11,524,89,010,1
Sertifikater0,30,30,30,3
Egenkapitalbevis0,21,2....
Figur 1. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS

Markedsverdien av de børsnoterte aksjene var på 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015. Oppgangen på Oslo Børs i oktober og november mer enn oppveide fallet i aksjekursene i desember. Det gjorde at markedsverdien til de børsnoterte aksjene økte i 4. kvartal sett under ett. Mens Oslo Børs All-Share Index (OSEAX), som viser kursutviklingen på noterte aksjer, falt med 3,1 prosent i løpet av desember, økte OSEAX med 4,2 prosent fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal.

Verdien av de unoterte aksjene som er registrert i VPS, ble til sammenligning redusert med 11 milliarder kroner i dette kvartalet. Det tilsvarer en reduksjon på 2,4 prosent i den samlede beholdningsverdien til de unoterte aksjene. Fallet har i all hovedsak sammenheng med en fusjon med et børsnotert foretak. Det medførte at verdier ble flyttet fra ikke-børsnoterte aksjer til børsnoterte aksjer.

Utlendinger og ikke-finansielle foretak kjøper verdipapirer

Det ble samlet nettokjøpt verdipapirer for 1,6 milliarder kroner i 4. kvartal 2015. Av disse nettokjøpene stod utlendinger og ikke-finansielle foretak for 8 milliarder kroner. Offentlig forvaltning og husholdninger handlet også verdipapirer i denne perioden, samtidig nettosolgte finansielle foretak verdipapirer for drøyt 11 milliarder kroner.

Utlendingene nettokjøpte aksjer og obligasjoner for henholdsvis 3,1 milliarder kroner og 8,3 milliarder kroner. Samtidig solgte de sertifikater for 6,6 milliarder kroner.

De ikke-finansielle foretakene kjøpte alle typer verdipapirer i 4. kvartal, selv om en betydelig del av handelen var gjeldsverdipapirer. Statlig eide foretak var den største aktøren blant de ikke-finansielle foretakene med nettokjøp av sertifikater for 1,6 milliarder kroner i denne perioden.

Statsforvaltningen nettokjøpte verdipapirer for 2,9 milliarder kroner i dette kvartalet, hvorav 1,8 milliarder utgjorde kjøp av obligasjoner.

De finansielle foretakenes handel var i hovedsak knyttet til gjeldsverdipapirer. De nettosolgte obligasjoner for 20,5 milliarder kroner og nettokjøpte sertifikater for 8,4 milliarder kroner.

Reduserte beholdninger av obligasjoner

Obligasjonsbeholdningene registrert i VPS var ved utgangen av 4. kvartal på 1 735 milliarder kroner, noe som er en reduksjon på 1,2 prosent fra forrige kvartal. Beholdningene av sertifikater, som har opprinnelig løpetid til og med ett år, økte med 2,1 prosent sammenlignet med forrige kvartal og endte på 170 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Se statistikken Obligasjonar og sertifikat for mer informasjon om hvilke sektorer som utstedte de VPS-registrerte rentepapirene i 4. kvartal 2015.