251609_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/obligasjoner/kvartal
251609
Framleis auke i verdipapirgjelda
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
obligasjoner, Obligasjonar og sertifikat, emisjonar, obligasjonsgjeld, sertifikatgjeld, verdipapirlånVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true
Tallene gir en oversikt over utviklingen i obligasjons- og sertifikatmarkedet i Norge samt for obligasjoner og sertifikat som norske låntakere har emittert i utlandet.

Obligasjonar og sertifikat4. kvartal 2015

Statistikken Obligasjonar og sertifikat er frå mai 2016 slått saman med statistikken Verdipapirer registrert i VPS til ein ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brot i statistikken. Nye tabellar inneheld tal frå og med mars 2012.

Innhald

Publisert:

Framleis auke i verdipapirgjelda

I 4. kvartal 2015 emitterte innlendingar relativt store volum av obligasjonar og sertifikat både i og utafor Noreg. Trass store innfriingar veks Obligasjons- og sertifikatgjelda som innlendingane har i Noreg og utlandet med 5 prosent som ein følgje av fall i kronekursen.

Bruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat. Talet på emisjonar og pålydande verdi av emisjonane i millionar kroner.
Obligasjonar emitterte i NoregSertifikat emitterte i NoregVerdipapirlån emitterte i utlandet
TaletBeløpTaletBeløpTaletBeløp
 
Desember 20156721 8307727 3524320 411
November 20157227 32210819 0527246 856
Oktober 20157534 67210028 591130119 674
September 20159128 63312937 4736767 185
August 20156320 7237917 1028936 689
Juli 20153712 678477 6516547 016
Juni 201510137 5729636 5068737 680
Mai 20158335 2308418 1409664 110
April 20156622 4887718 3836760 035
Mars 20159047 60612035 61512573 646
Februar 20157032 5108417 14710189 570
Januar 20156729 5188024 4379568 353
Desember 20146620 3108426 4625821 201

Ved utgangen av 4. kvartal 2015 var den samla pålydande verdien av gjelda som skriv seg frå obligasjonar og sertifikat emitterte i Noreg på 1 899 milliardar kroner. Dette er ein vekst i innanlandsgjelda på 1 prosent rekna frå det same tidspunktet året før. 87 prosent av gjelda frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte innanlands, var registrert på norske låntakarar.

Større gjeld trass store innfriingar

Norske låntakarar hadde i tillegg til låna innanlands ei gjeld på 1 837 milliardar kroner frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i utlandet ved utgangen av desember 2015. Samanlikna med utgangen av desember eitt år tidlegare gjekk denne gjelda opp 8 prosent sjølv om store lånevolum vart innfridd mot slutten av året. Gjeldsveksten kjem av at store deler av låna utanlands er tekne opp i euro, amerikanske dollar, britiske pund, japanske yen og annan valuta, som alle har auka sin verdi i høve til norske kronar i løpet av året.

Stabil sektorfordeling

Finansielle føretak hadde som tidlegare den største delen av gjelda innanlands, det vil seie 42 prosent. Offentleg forvaltning hadde nest mest gjeld med 29,5 prosent.

Endringar i marknadsverdiar

Marknadsverdien på gjelda frå obligasjonar som er emitterte i Noreg er redusert i høve til tidlegare. Den låg i snitt 0,4 prosent over pålydande verdi ved utgangen av desember 2015, mot 2,5 prosent eitt år tidlegare. Marknadsverdien på gjelda for sertifikat som er emitterte i Noreg var derimot 0,1 prosent under den pålydande verdien ved utgangen av 2015, mot 0,4 prosent eitt år tidlegare.

Store emisjonsvolum i 4. kvartal 2015

Det vart registrert 285 emisjonar av obligasjonar og 214 emisjonar av sertifikat pålydande til saman 159 milliardar kroner i Noreg i 4. kvartal 2015. Volumet på låna som vart tekne opp i Noreg, var støst for obligasjonar (84 milliardar).

Talet og beløpet på emisjonane innanlands var høvesvis 1 prosent og 15 prosent større i 4. kvartal 2015 enn i same kvartal året før. Veksten i lån kjem av at særleg bankar og andre finansielle føretak tok opp fleire nye lån. I 4. kvartal i 2015 vart det òg registrert 245 emisjonar av obligasjonar og sertifikat som var utførte utanfor Noreg av norske einingar. Den samla verdien på desse emisjonane var 187 milliardar kroner. Talet for emisjonane utanfor Noreg var om lag uendra, men beløpet var 12 prosent større i 4. kvartal 2015 enn eitt år tidlegare.

Utlendingar emitterer mindre lån i Noreg

Offentleg forvaltning sto for 46 prosent av emisjonsvolumet innanlands i 4. kvartal 2015 mot 47 prosent i 4. kvartal 2014. Finansielle føretak tok opp 33 prosent av låna mot 25 prosent eitt år tidlegare. Utlendingar sin del av emisjonsvolumet var berre 4 prosent ved utgangen av 2015, mot 8 prosent ved utgangen av 2014.

Bankane lånte meir og offentleg forvaltning mindre utanlands

Bankar sto for 68 prosent av emisjonsvolumet mot 50 prosent året før .Offentleg forvaltning sto for 12 prosent av norske einingar sitt emisjonsvolum i utlandet i 4. kvartal 2015, mot 28 prosent eitt år tidlegare. Andre finansielle føretak sin del av emisjonsvolumet var om lag uendra.