5088_om_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
5088_om
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
Emne: Bank og finansmarked

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansregnskap

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Beholdningene av verdipapirer til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Fra og med 4. kvartal 2003 ble sektorene "forretningsbanker" og "sparebanker" slått sammen til sektor "banker". Bakgrunnen for sammenslåingen er at det ikke lenger er naturlig å opprettholde skillet som følge av fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR. Skillet er imidlertid opprettholdt for data fram til og med 3. kvartal 2003.

Fra og med 1. kvartal 2004 har Hafslund ASA m/datterselskaper endret sektor fra ´´private ikke-finansielle foretak´´ (sektor 710) til ´´kommunale ikke-finansielle foretak/selvstendige kommuneforetak´´ (sektor 680). Etter ny sektorgruppering implementert januar 2012 tilhører Hafslund ASA kommunalt eide aksjeselskaper mv (sektor 1520).

Fra desember 2004 ble Norges Banks beholdning av norske statspapirer overført til Finansdepartementet. Bakgrunnen er at sentralbanken ikke lenger kan kjøpe norske statspapirer i førstehåndsmarkedet. Fra januar forvalter Norges Bank denne porteføljen på vegne av Finansdepartementet, og disse statspapirene er følgelig tatt ut av Norges Banks regnskap og flyttet inn i Statsregnskapet.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden i verdipapirer registrert i VPS. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR) og finansielle sektorregnskaper (FINSE). Statistikken omfatter beholdningsdata tilbake til 1987 og transaksjonsdata tilbake til 1989.

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på beholdnings- og transaksjonsopplysninger for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.

Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.

Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut i Norge i norske kroner eller i utenlansk valuta. Fra og med 4. kvartal 2006 ble grunnlaget utvidet med obligasjoner utstedt i utenlandsk valuta.

Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i Norge og alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000. Fra og med 4. kvartal 2006 ble grunnlaget utvidet med sertifikater utstedt i utenlandsk valuta.

Datakilder og utvalg

Verdipapirsentralen (VPS) og Oslo Børs.

Statistikken er en totaltelling innenfor de verdipapirene som er registrert i VPS som er nevnt i "omfang".

Datainnsamling, editering og beregninger

Primærdata mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon mottas fra Oslo Børs og valutakursinformasjon fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater ontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Dataserier revideres fortløpende, også tilbake i tid, og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

Fra 2012 skilles det i statistikken mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS. Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

2006: Omlegging av verdipapirstatistikk.

Omleggingen av verdipapirstatistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling, og ikke lenger Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av denne endringen.

Videre innebar omleggingen at det ble økt bruk av observerte markedskurser for beregning av verdipapirenes markedsverdier, noe som særlig forbedret verdifastsettelsen for unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.