134064
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
134064
Stabil arbeidsløyse
statistikk
2013-10-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte månadsvise tal, viser utviklinga i sysselsetjinga og arbeidsløysa på kort sikt. Arbeidsløysa var 3,5 prosent i august 2013.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talaugust 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabil arbeidsløyse

I august 2013 utgjorde dei arbeidslause 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
August 2013Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar96 0002 000
I prosent av arbeidsstyrken3,50,1
 
Sysselsette personar2 617 00016 000
I prosent av befolkninga68,80,2

Ifølgje sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) var det 96 000 arbeidslause personar i august (gjennomsnitt av juli-september). Auken på 2 000 arbeidslause sidan mai (gjennomsnitt av april-juni) er klart innanfor feilmarginen i AKU. Heilt sidan AKU viste ein auke i arbeidsløysa i slutten av 2012 har arbeidsløyseprosenten stort sett variert mellom 3,5 og 3,6, som er innanfor feilmarginen.

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk opp med 2 000 personar frå mai til august. Også dette talet er sesongjustert og gjennomsnitt av tre månader.

Fleire sysselsette

AKU viser at det var 16 000 fleire sysselsette i august enn i mai, justert for sesongvariasjonar. Denne auken er like innanfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklinga sidan november 2012. I august utgjorde dei sysselsette 68,8 prosent av befolkninga i alderen 15-74 år, opp 0,2 prosentpoeng frå mai.

Arbeidsløysa ned i USA

I august utgjorde dei arbeidslause i USA 7,3 prosent av arbeidsstyrken , ned 0,3 prosent frå mai. I EU15 gjekk arbeidsløysa ned med 0,1 prosentpoeng i same perioden, til 11,1 prosent i august. I løpet av dei to siste åra er hovudbildet at arbeidsløysa gradvis har gått ned i USA medan arbeidsløysa i EU15 har gått opp til eit nivå på rundt 11 prosent hittil i 2013. I august var arbeidsløysa i Sverige og Danmark på høvesvis 8,0 og 6,6 prosent. I Sverige svarte dette til ein oppgang på 0,1 prosentpoeng frå mai, medan det for Danmark svarte til ein nedgang på 0,2 prosentpoeng.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB