126971
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
126971
Fleire sysselsette
statistikk
2013-09-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false
Arbeidskraftundersøkelsen, sesongjusterte månedsvise tall, viser utviklingen i sysselsettingen og arbeidsløsheten på kort sikt. Arbeidsløsheten var 3,6 prosent i juli 2013.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljuli 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fleire sysselsette

Talet på sysselsette auka med 19 000 frå april til juli 2013. Dei arbeidslause utgjorde 3,6 prosent av arbeidsstyrken i juli.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Juli 2013Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar97 0003 000
I prosent av arbeidsstyrken3,60,1
 
Sysselsette personar2 615 00019 000
I prosent av befolkninga68,80,3

Ifølgje tal frå arbeidskraftundersøkinga (AKU) var det 19 000 fleire sysselsette i juli (gjennomsnitt av juni-august) enn i april (gjennomsnitt av mars-mai), justert for sesongvariasjonar. Auken kom blant kvinner og menn i alderen 25-74 år. I juli utgjorde dei sysselsette 68,8 prosent av befolkninga i alderen 15-74 år, opp 0,3 prosentpoeng frå april.

Stabil arbeidsløyse

Justert for sesongvariasjonar viser AKU 3 000 fleire arbeidslause personar i juli enn i april, ei endring som er innanfor feilmarginen . Dei 97 000 arbeidslause i juli utgjorde 3,6 prosent av arbeidsstyrken . Etter at AKU viste ein auke i arbeidsløysa i slutten av 2012, har endringane vore innanfor feilmarginen, og arbeidsløyseprosenten har stort sett vore mellom 3,4 og 3,6 prosent så langt i 2013. Arbeidsløyseprosenten for juni er sidan førre publisering justert opp frå 3,3 til 3,4 prosent.

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk opp med 2 000 personar frå april til juli. Også desse tala er sesongjusterte og gjennomsnitt av tre månader.

Arbeidsløyse ned i Sverige og Danmark

I juli var arbeidsløysa på 7,8 prosent i Sverige og 6,7 prosent i Danmark, ned høvesvis 0,5 og 0,3 prosentpoeng frå april. I Tyskland gjekk arbeidsløysa ned frå 5,4 prosent i april til 5,3 prosent i juli. Utviklinga gjekk andre vegen i Frankrike. Der gjekk arbeidsløysa opp 0,2 prosentpoeng i same periode, til 11,0 prosent i juli. Når ein ser på EU15 under eitt, utgjorde dei arbeidslause 11,2 prosent av arbeidsstyrken i heile perioden april-juli. Arbeidsløysa i USA var på 7,4 prosent i juli, ned frå 7,5 prosent i april. Alle dei internasjonale tala er sesongjusterte og henta frå EUs statistikkontor, Eurostat.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB