93330_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
93330
Arbeidsløysa 3,5 prosent
statistikk
2013-06-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talapril 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Arbeidsløysa 3,5 prosent

I april 2013 var 95 000 personar arbeidslause, noko som utgjer 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
April 2013Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomnsitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar95 000-2 000
I prosent av arbeidsstyrken3,5-0,1
 
Sysselsette personar2 601 0009 000
I prosent av befolkninga68,70,0

Justert for sesongvariasjonar viser arbeidskraftundersøkinga (AKU) at det var 2 000 færre arbeidslause personar i april (gjennomsnitt av mars-mai) enn i januar (gjennomsnitt av desember-februar). Denne endringa er innanfor feilmarginen. Etter at AKU viste auke i arbeidsløysa fram til januar 2013, har endringane sidan vore innanfor feilmarginen.

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk opp med 2 000 personar frå januar til april. Også desse tala er sesongjusterte og gjennomsnitt av tre månader.

Små endringar i sysselsettinga

Det sesongjusterte talet på sysselsette gjekk opp med 9 000 personar frå januar til april, noko som er innanfor feilmarginen i AKU. I april 2013 utgjorde dei sysselsette 68,7 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år, uendra frå januar. Frå sommaren 2012 har talet på sysselsette berre variert innanfor feilmarginen. Sidan befolkninga har auka i same perioden, har sysselsettingsprosenten gått svakt ned.

Arbeidsløysa opp i EU15

I EU15 utgjorde dei arbeidslause 11,2 prosent av arbeidsstyrken i april, opp 0,1 prosentpoeng frå januar. Det er store skilnader i nivået på arbeidsløysa mellom landa i EU15. Medan arbeidsløysa i Tyskland var 5,4 prosent i april, utgjorde dei arbeidslause i Spania 26,8 prosent av arbeidsstyrken der. I Frankrike utgjorde dei arbeidslause 11,0 prosent av arbeidsstyrken i april. I USA gjekk arbeidsløysa ned til 7,5 prosent i april, frå 7,9 prosent i januar. I Sverige gjekk arbeidsløysa opp frå 8,0 prosent i januar til 8,3 prosent i april, medan ho i Danmark gjekk ned frå 7,3 prosent til 7,0 prosent i same perioden. Alle dei internasjonale tala er sesongjusterte og henta frå statistikkontoret til EU, Eurostat.