Stadig avtakende jobbvekst

Publisert:

Fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 økte antall jobber med 31 000, eller 1,1 prosent. Disse tallene fanger ikke opp endringene på arbeidsmarkedet som følger av de nasjonale tiltakene for å redusere spredningen av koronaviruset.

Statistikken Antall arbeidsforhold og lønn viser at antall jobber økte med i underkant av 31 000 fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020, en vekst på 1,1 prosent. Dette er den svakeste årsveksten som er registrert i løpet av de tre årene denne statistikken gir endringstall for, og den medførte at det i 1. kvartal 2020 var i overkant av 2 890 000 jobber.

For 1. kvartal har denne statistikken referanseperiode i februar, noe som medfører at den ikke fanger opp endringene på arbeidsmarkedet som følger av de omfattende nasjonale tiltakene for å redusere spredningen av koronaviruset. Disse ble innført fra 13. mars. Det er publisert foreløpige tall for mars som fanger opp en del av de umiddelbare effektene av tiltakene.

Fortsatt nedgang innenfor varehandel

På tross av den avtakende veksten i antall jobber på aggregert nivå, viser næringsfordelte tall at det var betydelige forskjeller i utviklingen mellom 1. kvartal 2019 og samme kvartal året etter. I varehandel ble antall jobber redusert med 2 900 og innenfor forretningsmessig tjenesteyting falt antallet med nærmere 1 500, noe som for begge disse næringene innebar en reduksjon på i underkant av én prosent fra året før. Dermed fortsetter reduksjonen i antall jobber for varehandelen, og trenden med stadig sterkere nedgang fra året før videreføres også i 1. kvartal 2020.

Samtidig hadde bergverksdrift og utvinning den sterkeste veksten i antall jobber over perioden, med en økning på nærmere 5 000 jobber, noe som tilsvarer 8,7 prosent. Videre var også økningen betydelig i næringene overnattings- og serveringsvirksomhet og informasjon og kommunikasjon, der den var på henholdsvis 4 300 og 4 200 jobber, eller 4 og 4,4 prosent.

Størst endringer blant de yngste

Bak årlige endringer i antall jobber ligger det langt mer omfattende arbeidskraftsstrømmer. For 1. kvartal viser tallene at det var i underkant av 792 000 nyansettelser det siste året, noe som utgjør nærmere 28 prosent av antall jobber i 1. kvartal 2019. Samtidig ble nærmere 761 000 jobber avsluttet i løpet av året, tilsvarende 27 prosent av antallet i 1. kvartal 2019.

Omfanget av arbeidskraftsstrømmer varierer betydelig mellom aldersgrupper. Figur 1 viser at det var klart størst utskiftning av arbeidsforhold for de under 25 år. I denne gruppen er det mange som er nye i arbeidsmarkedet fra år til år, og andelen nyansettelser var her nærmere 58 prosent. Samtidig ble 48 prosent av jobbene i 1. kvartal 2019 avsluttet i løpet av året. Andelen nyansettelser og avsluttede ansettelser var også høyt blant de mellom 25 og 39 år, med henholdsvis 32 prosent og 29 prosent av antallet jobber i samme kvartal året før.

For aldersgruppene 55-66 år og 67 år eller eldre er det langt flere avsluttede ansettelser enn nyansettelser. Spesielt for den sistnevnte gruppen var denne differansen stor i 1. kvartal 2020, med i overkant av 21 prosent nye ansettelser og om lag 38 prosent avsluttede ansettelser, målt som andel av antallet jobber i 1. kvartal 2019. Mange av de avsluttede ansettelsene i disse to gruppene er knyttet til at mange permanent går ut av arbeidsmarkedet som pensjonister i løpet av året.

Figur 1. Nyansettelser og avsluttede ansettelser 1. kvartal 2020 i prosent av antallet jobber samme kvartal året før. Aldersgrupper

Andel nyansettelser Andel avsluttede ansettelser
I alt 27.7 26.6
Under 25 år 57.5 48.2
25-39 år 32.1 29.1
40-54 år 19.3 18.8
55-66 år 13.5 19.0
67 år eller eldre 21.5 38.4

Lønnsveksten opprettholdes

På tross av den svake veksten i antall jobber og lønnstakere, fortsatte lønnsveksten. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn økte med 3,5 prosent fra 1. kvartal 2019, til 45 400 kroner i 1. kvartal 2020. Lønnsveksten var dermed tilnærmet den samme som i 4. kvartal 2019, da den var på 3,6 prosent.

Endringer fra og med 1. kvartal 2020

Fra og med 1. kvartal 2020 har endringer hos opplysningspliktige bidratt til mer korrekt rapportering av lønn. Disse endringene har resultert i et høyere lønnsnivå, hovedsakelig innenfor næringshovedområde 05-09 Bergverksdrift og utvinning hvor endringene isolert sett har medført en økning på 0,8 prosent for gjennomsnittlig avtalt månedslønn og 0,6 prosent for gjennomsnittlig månedslønn. Innenfor næringshovedområdet er endringene mest merkbare i 06 Utvinning av råolje og naturgass, med en økning på 1,6 prosent for gjennomsnittlig avtalt månedslønn, og 1,2 prosent for gjennomsnittlig månedslønn. Grupperinger etter andre kjennetegn (yrke, arbeidssted etc.) vil også i ulik grad være påvirket av endringene. På aggregert nivå er lønnsnivået i liten grad påvirket av endringene.

Videre er ikke lønnstall regnet tilbake i tid for de nye fylkene som ble etablert i regionreformen, slik at det for de fleste fylker ikke er mulig å vurdere utviklingen i lønnen det siste året.

 

 

Faktaside

Kontakt