Over 800 000 nyansettelser siste år

Publisert:

Fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 var det en økning på 56 000 jobber. Økningen følger av 810 000 nyansettelser og 754 000 avsluttede ansettelser.

Nye tall for arbeidskraftsstrømmer i statistikken Antall arbeidsforhold og lønn viser at det for perioden 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 var nærmere 810 000 nyansettelser, mens antallet avsluttede ansettelser var i underkant av 754 000. Disse tallene viser dermed omfanget av de arbeidsmarkedsbevegelsene som ligger bak endringer i antall jobber (arbeidsforhold).

Arbeidskraftsstrømmene ga dermed en økning i antall jobber på i underkant av 56 000 (1,9 prosent) fra 3. kvartal 2018, til omtrent 2 970 000 i 3. kvartal 2019. I privat sektor og offentlig eide foretak økte antall jobber med 41 300 (2,1 prosent), mens økningen var henholdsvis 11 900 (1,8 prosent) i kommuneforvaltningen og 2 700 (0,8 prosent) i statsforvaltningen.

Det var i underkant av 2,7 millioner lønnstakere i 3. kvartal 2019, noe som ga en vekst på 46 000 (1,7 prosent) fra samme kvartal året før. Økningen var også her sterkest for privat sektor og offentlig eide foretak (2 prosent). I stats- og kommuneforvaltningen var veksten henholdsvis 0,8 prosent og 1,4 prosent.

Nye strømningstall viser hvem som endrer jobb

Fra og med 3. kvartal 2019 publiseres nye tabeller for arbeidskraftsstrømmer i statistikken Antall arbeidsforhold og lønn. Disse tabellene har tall tilbake til 1. kvartal 2017. Hensikten med disse er å vise det totale omfanget av nyansettelser og avsluttede ansettelser som ligger bak årlige endringer i antall jobber. Det er skrevet en forklaringsartikkel i forbindelse med publiseringen av disse tabellene: «De store bevegelsene på arbeidsmarkedet».

Størst endringer i privat sektor og offentlig eide foretak

Det er kvinner i privat sektor og offentlig eide foretak som har den relativt høyeste andelen både nyansettelser og avsluttede ansettelser, på henholdsvis 31,7 prosent og 30,2 prosent av antall jobber i 3. kvartal 2018 (se figur 1). Også menn hadde høyest andel nyansettelser (28,8 prosent) og avsluttede ansettelser (26,2 prosent) i denne sektoren, men for menn er forskjellene mellom sektorene langt mindre. I både stats- og kommuneforvaltningen er den relative andelen nyansettelser og avsluttede ansettelser større for menn enn for kvinner. Statsforvaltningen er for øvrig den sektoren med lavest andeler nyansettelser og avsluttede ansettelser, med henholdsvis 21 prosent og 20,5 prosent for sektoren samlet.

Figur 1. Andel nyansettelser og andel avsluttede ansettelser, etter kjønn og sektor (3. kvartal 2018-3. kvartal 2019)

Andel nyansettelser Andel avsluttede ansettelser
Sum alle sektorer 27.80290504 25.88394797
Privat sektor, offentlig eide foretak og uoppgitt 29.88999105 27.69280174
Kommuneforvaltningen 24.94359905 23.17290909
Statsforvaltningen 21.012005 20.46804301
Alle
Sum alle sektorer 27.89822984 25.60810887
Privat sektor, offentlig eide foretak og uoppgitt 28.76906373 26.19443165
Kommuneforvaltningen 26.69509335 24.19395121
Statsforvaltningen 21.3994364 21.98582638
Menn
Sum alle sektorer 27.70097705 26.1788946
Privat sektor, offentlig eide foretak og uoppgitt 31.74504773 30.17249991
Kommuneforvaltningen 24.35207472 22.82807711
Statsforvaltningen 20.7446697 19.42074257
Kvinner

Lønnsvekst på 3,5 prosent

Årsveksten i gjennomsnittlig avtalt månedslønn var på 3,5 prosent. Veksten var sterkest i statsforvaltningen, med 4,1 prosent. Privat sektor og offentlig eide foretak hadde en lønnsvekst på 3,6 prosent, mens det i kommuneforvaltningen var en økning på 3 prosent.

Både sterkest og svakest lønnsvekst i sør

Årsveksten i avtalt månedslønn var sterkest i Aust-Agder, med 4,1 prosent, mens den var svakest i Vest-Agder, med 2,9 prosent. Dette medførte at en gjennomsnittlig månedslønn henholdsvis var 41 240 kr i Aust-Agder og 41 660 kr i Vest-Agder. Figur 2 viser lønnsnivå etter fylke for 3. kvartal 2018 og 3. kvartal 2019, samt den prosentvise endringen mellom de to periodene.

Figur 2

Figur 2. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og relativ endring, etter fylke

Antall arbeidsforhold og lønn

Kvartalsstatistikken Antall arbeidsforhold og lønn er basert på registerdata fra A-ordningen. Den omfatter alle lønnstakerforhold tilknyttet virksomheter hjemmehørende i Norge blant bosatte lønnstakere og lønnstakere på korttidsopphold, uansett alder og om man er registrert som bosatt i Folkeregisteret (forventet opphold i Norge på minst seks måneder) eller ikke. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av statistikken.

Formålet med statistikken er å belyse utviklingen i antall arbeidsforhold og lønnstakere samt lønnsnivå på nasjonalt og regionalt nivå.

Statistikken har en annen populasjon enn Arbeidskraftundersøkelsen og Sysselsetting, registerbasert, men den har i hovedsak samme populasjon som Nasjonalregnskap. Artikkelen «Ulike tall om lønnstakere» beskriver noen av forskjellene mellom de ulike statistikkene.

Faktaside

Kontakt