Lønnsveksten tar seg opp

Publisert:

Endret:

Månedslønna økte med 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. De siste årene har vært preget av lav lønnsvekst sammenliknet med resten av 2000-tallet. De to foregående årene var veksten i månedslønna på henholdsvis 1,6 og 2,3 prosent.

  • Tallene er hentet fra
  • Lønn

Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent var i september 2018 om lag 45 600 kroner, en vekst på 1 300 kroner fra september 2017, som tilsvarte 2,9 prosent. Tilsvarende var veksten i avtalt månedslønn per heltidsekvivalent 2,8 prosent, fra 42 000 kroner i september 2017 til drøyt 43 100 kroner i september 2018.

Forskjell mellom næringene

Lønnsveksten varierer fra 1,8 prosent i vann, avløp, renovasjon til 3,9 prosent i bergverksdrift og utvinning fra september 2017 til september 2018.

Figur 1.

Gjennomsnittlig månedslønn etter næringshovedområde. 2018

Overnatting og serveringsvirksomhet har lavest lønn blant hovednæringsområdene, som vist i figur 1. Månedslønna i overnatting og servering gikk opp fra ca 30 300 kroner i september 2017 til 31 300 kroner samme måned året etter, som tilsvarer en økning på 1000 kroner, eller 3,3 prosent. Tilnærmet lik vekst i prosent finner vi i Finansiering og forsikringsvirksomhet med 3,4 prosent. Månedslønn var snaut 66 100 kroner i september 2018, en økning på 2 200 kroner fra samme måned året før. Selv om veksten i prosent er lik i disse næringene er det en betydelig forskjell i vekst målt i kroner.

Høyeste gjennomsnittlig månedslønn i september 2018 var i bergverk og utvinning med snaut 72 700 kroner. I denne næringen inngår olje og gassutvinning som trekker opp gjennomsnittslønna. I noen store næringshovedområder som industri, bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, reparasjon av motorvogner var månedslønnsveksten på 2,9 prosent i industri, mens de to andre næringene hadde en vekst på 2,8 prosent. 

Bosatte, innvandrere og landbakgrunn

Lønnsstatistikken omfatter alle som har et arbeidsforhold og har mottatt lønn. Det er laget en ny statistikkbanktabell som viser lønn fordelt etter innvandringskategori og landbakgrunn. Innvandrere og øvrige bosatte hadde henholdsvis 40 200 kroner og 47 100 kroner i månedslønn per september 2018, en forskjell i lønnsnivå på drøyt 17 prosent. Lønnsveksten til disse to gruppene fra september 2017 til samme periode i 2018 var 2,9 prosent for innvandrerne og 3,1 prosent for øvrige bosatte. I tillegg kommer de som jobber i Norge, men som ikke er bosatt. De hadde en lønnsvekst på 1,2 prosent fra september 2017 til samme periode i 2018, og månedslønna per heltidsekvivalent i september 2018 var 35 800 kroner.

Figur 2. Månedslønn, etter innvandringskategori og landbakgrunn sammenliknet med alle og øvrige bosatte 2018

Alle land Norden Vest-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Øst-Europa ellers Nord-Amerika og Oseania Asia Afrika
Alle 45610
Innvandrere 40180 48900 49720 36060 40580 52600 37880 35600
Øvrige bosatte 47040
Ikke bosatte 35780 45460 42810 31790 31280 58190 31580 33710
 

Figur 2 viser lønnsnivået til innvandrere fordelt på landbakgrunn. Høyest månedslønn hadde lønnstakere med bakgrunn fra Nord- Amerika og Oseania med 52 600 kroner per heltidsekvivalent i september 2018. Til gjengjeld var dette en svært liten gruppe med kun drøyt 300 arbeidsforhold. Innvandrere fra Afrika var en betydelig større gruppe med nesten 48 000 arbeidsforhold, men også lavest månedslønn per heltidsekvivalent med 35 600 kroner i september 2018. EU-land i Øst-Europa og Asia er de største blant innvandrergruppene per september 2018 og hadde henholdsvis 36 100 kroner og 37 900 kroner i månedslønn per september 2018.

Ikke bosatte er en gruppe lønnstakere som er på kortere opphold eller pendler over landegrensene. Av de drøyt 75 000 arbeidsforholdene i denne gruppen var 95 prosent i privat sektor. De fleste kom fra EU-land i Øst-Europa, Norden og Vest-Europa, som til sammen utgjorde 96 prosent av arbeidsforholdene som inngår i lønnsstatistikken. Lønnsnivået og lønnsutviklingen til denne gruppen preges av andre faktorer enn for den bosatte befolkningen, blant annet gruppen er preget av store utskiftinger gjennom året og på tvers av år.

Månedslønna i mer enn 330 yrker

Ledere og andre yrker

Månedslønnen for ledere som samlet gruppe var i september 2017 på 65 200 kroner og steg til 67 200 kroner i samme periode i 2018. Dette utgjør en vekst på 3,1 prosent. Administrerende direktører, som er en av de store lederyrkene, var lønnsveksten 3,3 prosent fra september 2017 til september 2018. Månedslønna for administrerende direktører i september 2018 var 78 100 kroner, en økning på nesten 2 500 kroner fra samme periode året før.

I figur 3 har vi stilt opp noen større yrker og nullpunktet for aksen er satt til gjennomsnittslønna for alle arbeidsforhold, slik at stolpene for lønna til de enkelte yrkene viser avstanden til gjennomsnittslønna, som er 45 600 kroner per september 2018. 

Figur 3

Figur 3. Månedslønn i utvalgte yrker sammenliknet med månedslønn for alle per september 2018

 

Akademiske yrker er en voksende gruppe og mange av yrkene setter krav til helt konkrete utdanninger, som for eksempel leger, sykepleiere og revisorer. Lønnsnivået sprer seg fra legespesialister, som hadde om lag 83 100 kroner i månedslønn i september 2018, til høyere saksbehandlere som hadde snaut 48 400 kroner i månedslønn på samme tidspunkt. Månedslønna samlet for alle akademiske yrker økte med 3,7 prosent fra 43 200 kroner per heltidsekvivalent i september 2017 til 44 800 kroner i september 2018.

Andre utvalgte store yrker målt i antall arbeidsforhold er for eksempel helsefagarbeidere, butikkmedarbeidere og barnehage- og skolefritidsassistenter. Helsefagarbeidere hadde høyest månedslønn av de nevnte med 38 800 kroner og en lønnsvekst fra 2017 til 2018 på 2 prosent. Tilsvarende tall for butikkmedarbeidere var 2,8 prosent lønnsvekst, fra 30 700 kroner i september 2017 til 31 600 kroner året etter. 

Statsforvaltningen med størst lønnsvekst 

Lønnsveksten i privat sektor var på sitt svakeste i de siste 20 årene fra 2015 til 2016 og har tatt seg opp til 2,9 prosent fra september 2017 til 2018. Tilsvarende var lønnsveksten for ansatte i statsforvaltningen 3,2 prosent, en økning på 1 500 kroner fra drøye 48 000 kroner i september 2017 til 49 600 kroner i september 2018. Til sammenlikning hadde ansatte i kommuneforvaltningen 41 500 kroner i gjennomsnittlig månedslønn i september 2018, en økning på 2,8 prosent.1

1 Retting i overskrift i avsnittet 5. februar 2019.

Les mer om Lønn eller inntekt? og Hvorfor er ikke lønnsstatistikken en sysselsettingsstatistikk?

Faktaside